TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Phương tiện giao thông - Đề tài: Bé biết gì về xe đạp

Tài liệu tham khảo giáo án mầm non - Chủ đề: Phương tiện giao thông - Đề tài: Bé biết gì về xe đạp. | V TRưứNG MÂU giáo 2 - 4 V C -X-KJ GIÁO ÁN . Al Ý Hr Al CHU DỂ PHiươNG TIỆN GIAO THONG De Tai DÉ DIẾT GÌ VỂ XE DAP F K Ạ ft ft ft ft V 4 IV Lớp Thực Hiện Bệ B ô ThỊ Mình Chỉìm y 41 4 4 V F k rt IV IV V Ầ IV I. Mục Dich - Yêu Cẩu - Biết đựôc đặc điểm noi bật cua xe đạp cấu tao be ngoai am thanh khi vân hanh cach vân hanh nôi hoat động. sự phong phu cua Thế giới Xe Đạp Nhieu kieu nhieu mau sac . - Tao điếu kiện cho tre trai nghiệm quan sat phat hiện va đưa ra kết luạn. - Cung co lam sau sac mô rọng kiến thực ve xe đap. - Phat trien va ren ky nang quan sat va kha nang dien đat cho tre. - Giao duc tre ve ích lợi cua xe đap trong đôi song sống con ngựôi gop phan lam tang sực khoe khong lam o nhiem moi trưông khong gay tiếng on . . II. Chuẩn Bị Xe đap that. Giao an điên tự vôi hình anh minh hoa. Đồ dung nguyen vat lieu can thiết cho tre. m Tien Hành NỘI DUNG THỜI GIAN HỘAT ĐỘNG CUA cộ HOẠT ĐỘNG CỦẠ TRẺ Dự KIÊN TÌNH HUONG HOẠT ỪỘNG 1 Bé biét gì vé xe đạp Cho trẻ quan sát chiếc xẻ đạp cua co. - Con háy kế cho co vá các bạn những gì con biết vẻ chiếc xẻ đạp náy - Bánh xẻ cUá no nhữ thố náo co mấy bánh co dáng hình gì - Con co biẻt tái sáo chiếc xẻ đáp lái co thẻ chuyẻn động đữơc háy khong - Tre quan sát va nêu nhận xét cua mình. - Trê thực hiên vá nêu nhận

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    6    0