TAILIEUCHUNG - Thông tư 01/TTLB

Thông tư số 01/TTLB về việc hướng dẫn chế độ thu chi quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế- Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 01 TTLB Hà Nội ngày 20 tháng 2 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA BỘ Y TẾ - TÀI CHÍNH SỐ 01 TTLB NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 1993 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU CHI QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ Căn cứ vào Điều 6 Điều 20 Điều lệ BHYT ban hành kèm theo Nghị định 299 HĐBT ngày 15 8 1992 của Hội đồng Bộ Trưởng về việc lập sử dụng và quản lý quỹ BHYT. Liên bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn chế độ thu chi tài chính thuộc quỹ BHYT như sau I. NGUỒN THU CỦA QUỸ BHYT 1. Khoản thu từ việc đóng BHYT của các đối tượng bắt buộc quy định tại điểm 1 mục I Thông tư số 12-TT LB ngày 18 9 1992 của Liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh - Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định nói trên. 2. Khoản thu của các đối tượng tham gia BHYT tự nguyện quy định tại điểm 2 mục I thông tư số 12-TT LB. 3. Ngoài ra còn có các khoản thu sau a. Đóng góp của các cơ quan xí nghiệp các tổ chức từ thiện cá nhân trong nước cho quỹ BHYT. b. Thu viện trợ của các tổ chức quốc tế cá nhân ở nước ngoài. c. Các khoản thu khác. II. PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU QUỸ BHYT Các khoản thu nói trên được phân phối sử dụng theo cấp quản lý quỹ BHYT như sau 1. Các đại lý xã phường được giao nhiệm vụ đại lý khai thác thu BHYT a. Được để lại 20 số thu nói tại điểm 2 mục I Thông tư này để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân thuộc xã phường được sử dụng vào các mục đích sau 75 dùng để mua thuốc trang thiết bị y tế. 25 chi bồi dưỡng thù lao cho người trực tiếp thu BHYT. b. 80 số thu nói tại điểm 2 mục I Thông tư này nộp về cho BHYT tỉnh thành phố quản lý. 2. Bảo hiểm y tế tỉnh thành phố gồm các khoản thu như sau a. Khoản thu BHYT của các đối tượng bắt buộc nói tại điểm 1 mục I Thông tư này. b. Khoản thu BHYT xã phường trích nộp lên 80 . Các khoản thu thuộc điểm 2 a b trên được sử dụng như sau - 2 nộp BHYT Việt Nam. - 90 chi cho khám chữa bệnh. - 8 chi quản lý HCSN bảo hiểm y tế. c. Khoản thu ở điểm 3 mục I Thông tư này được sử dụng theo đúng nội dung mục đích các khoản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    5    0    15-08-2020
14          15-08-2020
5    5    0    15-08-2020
3    2    0    15-08-2020
2    6    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
17    5    0
TÀI LIỆU HOT
3    3    0
51    8    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
25    8    0
96    9    0
1    5    0