TAILIEUCHUNG - Thông tư số 40-TC/TCT/CS

Thông tư số 40-TC/TCT/CS về việc đăng ký và hoạt động theo loại doanh nghiệp mới phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 196-CT ngày 9/6/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng | BỘ TÀI CHÍNH Số 40-TC TCT CS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 8 năm 1992 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 40-TC TCT CS NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 1992 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ_ 196 CT NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 1992 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Ngày 5 tháng 6 năm 1992 Chủ tịch Hội đồng Bộ trường đã ban hành Quyết định số 196 CT về việc chuyển các tổ chức kinh tế đã đăng ký và đang hoạt động theo quyết định số 268 CT ngày 30 tháng 7 năm 1990 sang đăng ký và hoạt động theo loại doanh nghiệp mới phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện như sau I- ĐỐI TƯỢNG THI HÀNH Theo quy định tại Điều 1 3 và 4 của Quyết định số 196 CT ngày 5 tháng 6 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng thì các tổ chức kinh tế sau đây phải đối chiếu với các quy định của Pháp luật hiện hành về các loại doanh nghiệp để đăng ký lại - Các tổ chức kinh tế đã thành lập và đang hoạt động theo quyết định số 268 CT ngày 30 tháng 7 năm 1990. - Các tổ chức kinh tế thành lập theo Quyết định số 92 TC ngày 22 tháng 4 năm 1989 chưa đăng ký lại theo quyết định số 268 CT. - Các tổ chức kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ hoặc thuộc bất kỳ cơ quan nào khác được thành lập trên cơ sở vận dụng các quyết định số 92 CT và Quyết định số 268 CT. II- VIỆC SẮP XẾP CHUYỂN ĐỔI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ 1. Điều 5 Quyết định số 268 CT ngày 30 tháng 7 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã quy định Cơ quan lãnh đạo các đoàn thể hội quần chúng thủ trưởng các cơ quan hành chính các viện nghiên cứu khoa học các trường học chịu trách nhiệm trước Nhà nước về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh tế mà mình đề nghị thành lập . Như vậy thủ trưởng cơ quan đơn vị bao gồm các cơ quan Nhà nước đoàn thể Mặt trận Tổ quốc tổ chức Hội Hiệp hội quần chúng có tổ chức kinh tế đã được thành lập và đang hoạt động trong thời gian qua theo Quyết định số 268 CT Quyết định số 92 CT hoặc vận dụng theo hai quyết định này nay có trách nhiệm phải sắp xếp lại tổ chức kinh tế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
38    6    0    11-08-2020
51    5    0    11-08-2020
4    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0