TAILIEUCHUNG - Học tập theo phương pháp P.O.W.E.R cho sinh viên năm 1

Tham khảo tài liệu 'học tập theo phương pháp cho sinh viên năm 1', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Học tập theo phương pháp cho sinh viên năm 1 Từ Power ở đây vừa có nghĩa là sức mạnh năng lực vừa là tên gọi của một phương pháp học tập ở bậc đại học do GS Robert Feldman ĐH Massachusetts đề xướng nhằm hướng dẫn SV đặc biệt là SV năm 1 cách học tập có hiệu quả nhất. Phương pháp POWER bao gồm 5 yếu tố cơ bản là chữ viết tắt ghép thành POWER Prepare Organize Work Evaluate Rethink 1. Prepare chuan bj sira scan Qua trinh hoc tap d dai hoc khong phai chi bat dau d giang duong khi SV nghe thay giao giang bai hoac trao doi tranh luan voi cac ban dong hoc. Qua trinh nay chi that su bat dan khi SV chuan bj mot each tich ewe cac dieu kien can thiet de tiep can mon hoc nhu doc truoc giao trinh tim tai lieu co lien quan. Su chuan bi tu lieu nay cang trd nen hieu qua hon khi di lien voi no la mot su chuan bi ve mat tam the de co the tiep can kien thuc mot cach chu dong va sang tao. Voi su chuan bi tam the nay SV co the chu dong tu dat truoc cho minh mot so cau hdi lien quan den noi dung se duoc dat tren lop tham chi co the tu tao cho minh mot cai khung tri thuc de tren co sd do co the tiep nhan bai hoc mot cach co he thong. Voi cach chuan bi tich cuc nay tri thuc ma SV co duoc khong phai la mot tri thuc duoc truyen dat mot chieu tu phia nguoi day ma cdn do chinh SV tu tao ra bang cach chuan bi cac dieu kien thuc the va tam the thuan loi cho su tiep nhan tri thuc. Noi hoc la qua trinh hop tac giua nguoi day va nguoi hoc co nghia la nhu vay. 2. Organize td chirc Su chuan bi noi tren se duoc nang cao hon nua khi SV buoc vao giai doan thu hai giai doan nguoi SV biet tu to chuc sap xep qua trinh hoc tap cua minh mot cach co muc dich va he thong. 3. Work lam viec Mot trong nhung sai lam cua viec hoc tap cu la tach roi viec hoc tap ra khdi lam viec. Trong khi lam viec chinh la mot qua trinh hoc tap co hieu qua nhat. Trong giai doan nay SV phai biet cach lam viec mot cach co y thuc va co phuong phap b trong lop va trong phdng thi nghiem thuc hanh. Cac hinh thuc lam viec .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2