TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1079-VHTT-TT/QĐ

Quyết định số 1079-VHTT-TT/QĐ về Quy chế tổ chức quản lý và hoạt động của ngành in do Bộ Trưởng Bộ Văn hoá hông tin và Thế thao ban hành | BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN VÀ THỂ THAO Số 1079-VHTT-TT QĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nAm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 8 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1079-VHTT-TT QD NGÀY 21-8-1992 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN VÀ THỂ THAO VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGHÀNH IN Căn cứ Nghị định 447 HĐBT ngày 31-12-1990 của Hội đồng bộ trưởng quyết định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ văn hoá Thông tin Thể thao và Du lịch Căn cứ nghị định 196 HĐBT ngày 11-12-1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng quản lý Nhà nước của các Bộ Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất bản in Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục xuất bản QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế tổ chức quản lý và hoạt động của ngành in . Điều 2. Cục xuất bản có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện bản Quy chế này. Điều 3. Bản quy chế này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 4. Các doanh nghiệp in nhà xuất bản các cơ quan cá nhân có hoạt định in trong cả nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Vũ Khắc Liên Đã ký QUY CHẾ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH IN Ban hành kèm theo quyết định số 1079 VHTT-TT QĐ ngày 21-08-1992 của Bộ Văn hoá Thông tin và Thể thao Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Các cơ sở thuộc ngành in nói tại Quy chế này bao gồm các cơ sở in tipô offset in lõm ống đồng flêxô in lưới in hoa in khắc gỗ roneo photocopie laze các cơ sở chế bản đúc chữ sắp chữ chế tạo bản in phân màu các cơ sở đóng xén các cơ sở kinh doanh thiết bị ngành in kể cả xuất nhập khẩu các cơ sở sửa chữa cơ khí ngành in sản xuất vật liệu in các cơ sở dạy nghề in thuộc các thành phần kinh tế sau đây gọi chung là cơ sở in. Điều 2. Ngành in là một trong 7 ngành nghề đặc biệt ghi tại Điều 11 Luật Công ty và Điều 5 Luật doanh nghiệp tư nhân . Ngành in có nhiệm vụ phục vụ các yêu cầu công tác chính trị tư tưởng phát triển kinh tế văn hoá theo phương thức hạch toán kinh doanh. Điều 3. Bộ Văn hoá Thông tin và Thể thao là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0