TAILIEUCHUNG - Giáo trình sức khỏe môi trường_Bài 3

Hệ sinh thái là một quần xã động, thực vật và vi sinh vật sống, tác động qua lại với nhau và với môi trường xung quanh. Hệ sinh thái bao gồm cả thành phần lý học và hóa học như đất, nước và các chất dinh dưỡng cung cấp cho các vi sinh vật sống trong nó. | BÀI 3 Cơ SỞ SINH THÀI HỌC CỦA SỨC KHOỀ VÀ BỆNH TẬT MỤC TIÊU 1. Mô tả được mối quan hệ giữa các hoạt động của con người với mất cân bằng sinh thái. 2. Trình bày được những tác động của thay đổi hệ sinh thái lên sức khoẻ con người. 3. Giải thích được mối quan hệ giữa sức khoẻ con người với môi trường xung quanh. 4. Trình bày được một số bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm liên quan đến môi trường. 1. CON NGƯÒI VÀ HỆ SINH THÁI . Thế nào là một hệ sinh thái Hệ sinh thái là một quần xã động vật thực vật và vi sinh vật sống tác động qua lại với nhau và với môi truờng xung quanh. Hệ sinh thái bao gồm cả thành phần lý học và hoá học nhu đất nuớc và các chất dinh duỡng cung cấp cho các sinh vật sống trong nó. Những sinh vật này có thể là những động vật thực vật bậc cao với cấu trúc cơ thể phức tạp nhung cũng có thể là các vi sinh vật nhỏ bé. Hệ sinh thái bao gồm những mối tác động qua lại giữa các sinh vật sống trong một sinh cảnh nhất định và con nguời là một phần của hệ sinh thái. Sức khoẻ và sự phồn thịnh của xã hội loài nguời phụ thuộc vào những lợi ích mà hệ sinh thái mang lại. Con nguời đã đuợc huởng rất nhiều sản phẩm của các hệ sinh thái tự nhiên nhu thức ăn động - thực vật làm cảnh gỗ để xây dựng và làm nhiên liệu cùng vô vàn các loài động vật thực vật rất có giá trị trong công tác phòng và chữa bệnh. Những sản phẩm này chiếm một phần quan trọng trong nền kinh tế của các quốc gia. Tuy nhiên gần đây nguời ta mới nhận thấy rằng các hệ sinh thái tự nhiên còn đóng nhiều vai trò hết sức quan trọng khác cho sự tồn tại và phát triển của con nguời. Một số vai trò quan 58 trọng có thể được kể đêh là khả nâng làm sạch không khí và nước giải độc và phân giải các loại rác thải điều hoà khí hậu tâng sự màu mỡ cho đất kiểm soát hầu hêt các động - thực vật có hại cho nông nghiệp tạo ra và duy trì đa dạng sinh học cung cấp giống cho nông nghiệp nguyên vật liệu cho công nghiệp dược liệu . Những lợi ích này tương đương hàng nghìn tỷ đô la mỗi nâm tuy nhiên hầu như không .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT