TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 4

Khi chế tạo ra một máy tính mới, người ta tạo ra các lệnh, hình thành ngôn ngữ máy. Thông thường người ta có khuynh hướng chọn các lệnh này càng đơn giản càng tốt để hạn chế mức độ phức tạp (và dĩ nhiên là giá thành ) của các linh kiện điện tử cần thiết. Khó khăn là các ngôn ngữ máy này còn quá nguyên sơ nên rất khó sử dụng. | Cân Trúc Máy Tính -40- Cố 3 loại thiết bị đầu cuối thường dung các thiết bị đầu cuối ánh xạ ky tự character-map terminal các thiết bị đầu cuối ánh xạ bit bit-mạp terminal háy mần hình đó hoa vá các thiết bị đáu cuối chuan RS-232C reference standard 232-C terminal . Các thiết bị đáu cuối ánh xa ky tự Hau hết các máy vi tính đeu sử dung sờ đố trình báy trống hình đe hiển thị dư liệu xuất len mán hình. Tren card truyen nối tiếp serial cốmmunicátiốn bốárd lá mốt đốán bố nhờ gọi lá RAM videố videố RAM cung như mốt sô mach điên tự dung đế truy xuất bus vá táố tín hiếu videố videố signal . Card video Ky nr 1 T11T1ỘC tính Màn blnh Hình Đế hiến thị các ky tự CPU sáố chếp chung váố bố nhờ RAM videố dười dang các byte xen ke. Mối ky tự đườc kết hờp vời 1 byte thuốc tính đế mố tá cách thế hiến ky tư. Thuốc tính cố thế báố gốm máu sác cường đố cố nhấp nháy hay khống . . Dố váy mốt mán hình cố 25x80 ky tư đối hối 4000 byte trống RAM videố trống đố 2000 byte chố các ky tự vá 2000 byte chố thuốc tính cua chung. Mốt số card cố dung lường bố nhờ lờn hờn đế lưu giư nhieu ánh mán hình. Cống viẹc cua card videố videố card lá láp lái viẹc tìm nap các ky tư tư RAM videố vá táố ra các tín hiếu cán thiết điếu khiến mán hình. Tốán bố mốt dống các ky tự đườc tìm-nap mốt lán đế cố thế tính đườc các dống quet rieng le. Tín hiếu náy lá tín hiếu tường tư tán số cáố điếu khiến viec quet chum tia đien tử đế ve các ky tự len mán hình. Vì card videố xuất tín hiếu videố nen mán hình phái đát gán máy tính khốáng vái met . Các thiết bị đáu cuối ánh xa bit Thay đối ờ đáy lá mán hình khống đườc xem như day 25x80 ky tự má lá mốt day các phán tử hình ánh gối lá pixel. Mối pixel cố thế hốác sáng hốác tối đế biếu thị mốt bit thống tin. Tren các máy vi tính mán hình cố thế chưa thường 480x640 pixel. Tren các tram lam viec wốrkstátiốn mán hình tieu biếu cố 1024x1024 pixel. Các thiết bị đáu cuối thường dung ánh xa bit hờn ánh xa ky tư đườc gối lá mán hình đố hốá. Nhieu card videố cố thế hốát đống ờ

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    2    0    10-08-2020
5    4    0    10-08-2020
3    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN