TAILIEUCHUNG - Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 3

Phần I và Phần II của loạt bài này đã chỉ dẫn các thiết lập PowerShell và SMO, các cmdlet WMI đơn giản. Phần 3 này sẽ giới thiệu cách viết mã cho cmdlet PowerShell và thực thi chúng. Mã kịch bản là yếu tố cần thiết cho các thao tác tự động và lặp đi lặp lại. | Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO - Phần 3 Nguồn The MAK Phần I và Phần II của loạt bài này đã chỉ dẫn các thiết lập PowerShell và SMO các cmdlet WMI đơn giản. Phần 3 này sẽ giới thiệu cách viết mã cho cmdlet PowerShell và thực thi chúng. Mã kịch bản là yếu tố cần thiết cho các thao tác tự động và lặp đi lặp lại. Chính sách thực thi 4 loại chính sách thực thi khác nhau của Windows PowerShell là Restricted AllSigned RemoteSigned và Unrestricted. Chúng ta sẽ tìm chính sách thực thi của Windows PowerShell trên vùng làm việc. Hình Cmdlet Get-executionpolicy Kết quả Restricted Hình Giả sử ta có dòng code sau trên PowerShell script . Hình Echo test Hình Nếu thử thực hiện mã lệnh khi chính sách thực thi của PowerShell là restricted thì sẽ xuất hiện thông báo lỗi sau. Hình Lệnh thực hiện mã PowerShell . Kết quả File C ps cannot be loaded because the execution of scripts is disabled on this system. Please see get-help about_signing for more details. At line 1 char 3 . a Hình Hãy thay đổi chính sách thực thi thành unrestricted. Lệnh thực hiện mã PowerShell đã có thể được thi hành bởi cmdlet sau. Hình Hình Bây giờ hãy thử thực thi đoạn mã như hiển thị trong hình dưới đây. Hình Lệnh . a Kết quả Test Hình Điều khiển Input trong mã PowerShell Khi thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại chúng ta thích ứng dụng để tương tác hơn và xây dựng ứng dụng để đòi hỏi đầu vào từ người sử dụng. Ta có thể thực hiện tương tự với PowerShell. Hãy tạo một mã PowerShell chấp nhận tên của trường SQL Server và tên cơ sở dữ liệu. Ngoài ra hãy để PowerShell hiển thị tất cả các bảng trên cơ sở dữ liệu đó. Điều này có thể được thực hiện với cmdlet read-host. Thí dụ 1 Hình Read-host Please Enter Second Number

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN