TAILIEUCHUNG - Quyết định số 107/QĐ-NH

Quyết định số 107/QĐ-NH về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn trong kinh doanh tiền tệ - tín dụng đối với tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việt Nam ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 107 QĐ-NH Hà Nội ngày 09 tháng 6 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH SỐ 107 QĐ-NH NGÀY 9-6-1992 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG KINH DOANH TIỀN TỆ - TÍN DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 04-071981 Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Pháp lệnh Ngân hàng hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính theo lệnh số 37-LCT HĐNN8 và số 38-LTC HĐNN8 ngày 24-05-1990 Căn cứ Nghị định số 196 HĐBT ngày 11-12-1989 của Hội đồng Bộ trưởng qui định nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Qui chế bảo đảm an toàn trong kinh doanh tiền tệ - tín dụng đối với tổ chức tín dụng gọi tắt là Qui chế an toàn . Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3 Vụ trưởng Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng hướng dẫn thực hiện qui chế ban hành theo Quyết định này. Điều 4 Chánh Văn phòng Chánh thanh tra các thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố các Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại quốc doanh Ngân hàng đầu tư và phát triển các Chủ tịch hội đồng quản trị tổ chức tín dụng ngoài quốc doanh thi hành quyết định này. Cao Sĩ Kiêm Đã ký QUI CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG KINH DOANH TIỀN TỆ - TÍN DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ban hành theo quyết định số 107 QĐ-NH5 ngày 9 tháng 6 năm 1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Điều 1 Để bảo đảm an toàn trong kinh doanh tiền tệ - tín dụng. Tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam phải chấp hành các qui định về - An toàn tăng giảm vốn điều lệ và chuyển nhượng cổ phần - Duy trì tỷ lệ tối thiểu giữa vốn tự có với giá trị tài sản Có - Bảo đảm khả năng chi trả - Giới hạn huy động vốn. - Giới hạn sử dụng vốn. Điều 2 . Tổ chức tín dụng phải duy trì mức vốn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    13    0    15-08-2020
4          15-08-2020
3    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
4    5    0
TÀI LIỆU HOT
297    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN