TAILIEUCHUNG - Nghị định số 17/2000/NĐ-CP

Nghị định số 17/2000/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chứng khoán do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 17 2000 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 5 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 17 2000 NĐ-CP NGÀY 26THÁNG 5 NĂM 2000 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA CHỨNG KHOÁN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990 Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Tổng Thanh tra Nhà nước NGHỊ ĐỊNH Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Thanh tra chứng khoán là thanh tra nhà nước chuyên ngành về chứng khoán và thị trường chứng khoán thuộc tổ chức bộ máy của ủy ban Chứng khoán Nhà nước có con dấu riêng. Điều 2. Mục đích hoạt động của Thanh tra chứng khoán nhằm góp phần đảm bảo cho hoạt động của thị trường chứng khoán được an toàn công bằng công khai có hiệu quả bảo vệ lợi ích của Nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Điều 3. Đối tượng Thanh tra chứng khoán gồm 1. Các tổ chức phát hành chứng khoán đưa vào giao dịch tại thị trường giao dịch tập trung 2. Trung tâm giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán 3. Các công ty chứng khoán Tổ chức bảo lãnh phát hành Công ty quản lý quỹ đầu tư Tổ chức đăng ký chứng khoán lưu ký chứng khoán thanh toán bù trừ chứng khoán Ngân hàng giám sát 4. Người hành nghề kinh doanh chứng khoán 5. Các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. Điều 4. Phạm vi hoạt động của Thanh tra chứng khoán gồm có 1. Hoạt động phát hành chứng khoán 2. Các giao dịch chứng khoán 3. Các hoạt động kinh doanh đăng ký thanh toán bù trừ lưu ký chứng khoán 4. Việc công bố thông tin. Điều 5. Hoạt động của Thanh tra chứng khoán chỉ tuân theo pháp luật bảo đảm chính xác khách quan công khai dân chủ kịp thời không một cơ quan tổ chức hoặc cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của Thanh tra chứng khoán. Chương 2 NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA THANH TRA CHỨNG KHOÁN Điều 6. Thanh tra chứng khoán có nhiệm vụ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT