TAILIEUCHUNG - Quyết định 171/2000/QĐ-NHNN13

Quyết định 171/2000/QĐ-NHNN13 về việc ban hành Quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 171 2000 QĐ-NHNN13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 5 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÃNG NHÀ NƯỚC SỐ 171 2000 QĐ-NHNN13 NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIẤY TỜ CÓ GIÁ NGẮN HẠN THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 03 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Theo đề nghị của Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Giám đốc Sở giao dịch Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Tổng giám đốc Giám đốc các tổ chức tín dụng tham gia nghiệp vụ thị trường mở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Đức Thuý Đã ký QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIẤY TỜ CÓ GIÁ NGẮN HẠN Ban hành kèm theo Quyết định số 71 2000 QĐ-NHNN13 ngày 25 tháng 5 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định này quy định về việc đăng ký lưu giữ các loại giấy tờ có giá ngắn hạn thuộc quyền sở hữu của các tổ chức tín dụng tham gia nghiệp vụ thị trường mở tại Ngân hàng Nhà nước để thực hiện nghiệp vụ thị trường mở. Điều 2. Các loại giấy tờ có giá ngắn hạn được đăng ký bao gồm 1. Tín phiếu Kho bạc. 2. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. 3. Các loại giấy tờ có giá ngắn hạn khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể trong từng thời kỳ. Điều 3. Việc đăng ký lưu giữ giấy tờ có giá ngắn hạn để tham gia nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố được Thống đốc Ngân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    09-08-2020
5    2    0    09-08-2020
13    7    0    09-08-2020
19    4    0    09-08-2020
11    4    0    09-08-2020
1    8    0    09-08-2020
2    5    0    09-08-2020
30    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0