TAILIEUCHUNG - Đôi điều về ca dao và tục ngữ

Ca dao do lưu hành khẩu truyền, không biết ai là tác giả . Nhiều bài mô tả tâm hồn nam nữ, tính tình, phong tục tư tưởng nhân gian và thấm nhuần đậm đà mầu sắc quê hương. Do đó ca dao còn có tên là phong dao, là câu hát tỏ bày phong tục. *Tục ngữ ( proverb ) là lời nói lập thành sẵn người ta dùng quen, là câu thành ngữ lưu hành trong thế tục. | Đôi điều về ca dao tục ngữ. Nguyên Mộng Khôi a dao folk song là câu hát phổ thông trong nhân gian. Chữ ca có nghĩa là ngân giọng dài ra. Dao là hát trơn không cần đệm. Ca dao do lưu hành khẩu truyền không biết ai là tác giả . Nhiều bài mô tả tâm hồn nam nữ tính tình phong tục tư tưởng nhân gian và thấm nhuần đậm đà mầu sắc quê hương. Do đó ca dao còn có tên là phong dao là câu hát tỏ bày phong tục. Tục ngữ proverb là lời nói lập thành sẵn người ta dùng quen là câu thành ngữ lưu hành trong thế tục. Nhiều câu có ý nghĩa thâm cao có ý nghĩa luân lý giảng dậy. những câu tục ngữ vốn do người xưa truyền lại thì gọi là ngạn ngữ. Những câu tục ngữ chỉ lưu hành trong mt xứ môt vùng môt nghề thì gọi là phương câu tục ngữ hay ngạn ngữ có ý nghĩa giảng dậy thì gọi là cách ngôn hay châm ngôn. theo Từ Nguyên C a dao tục ngữ Việt Nam có từ lâu lắm. Nhưng mãi đến cuối nhà Lê đầu nhà Nguyễn mới có môt số nhà Nho góp nhặt những tục ngữ ca dao trong nhân gian rồi chép thành sách. Ông Trần Danh Án đậu nhị giáp tiến sĩ năm 1787 viết quyển Nam-phong nữ-ngạn thi ghi chép được môt số câu ca dao nửa chữ nôm nửa chữ Hán. Ông Ngô Hạo Phu đậu giải nguyên năm 1819 dịch tục ngữ ra thơ chữ Hán theo lối Kinh đến cuối thế kỷ xix khi nước ta bị đô hô mới bắt đầu chịu ảnh hưởng của văn hóa người Pháp người phương Tây mà nghiên cứu phê bình loại văn chương bình dân này theo lối Tây phương. Ông Edmond Nordeman sưu tập trích lục văn nôm xưa mà làm sách Quảng tập viêm văn Chrestomatie annamite xuất bản năm 1898 tại Hà sư người Pháp soạn quyển Việt nam thi văn hợp tuyển litterature annamite extraits des poetes et des prosateurs annamites đầu tiên tiếp theo là những quyển như Góp nhặt những câu ca dao Recueil de chansons populaires của Paulus Của. Ông Julien với quyển Lớp tiếng Việt Cours de langue annamite . Ông Đặng Lễ Nghi cho xuất bản quyển Câu hát huê tình năm 1917. Đến năm 1928 ông Nguyễn văn Ngọc ấn hành quyển Tục ngữ phong giao. Tiếp theo là những sưu tập của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN