TAILIEUCHUNG - Trình diễn báo cáo bằng Power Point

Microsoft PowerPoint là một phần mền trình diễn (presentation) chuyên nghiệp để soạn thảo các loại báo cáo trong nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nghiên cứu kinh tế, giáo dục và đào tạo. với các hiệu ứng (effect) đa dạng như phim hoạt hình (animation), audio, video. mạnh mẽ. | Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Chương Trình Đảo Tạo Một Nảm Ve Kinh Tế Hộc ứng Dung Cho Chính Sảch Cong Trình Diên Bao Cao Bang PowerPoint In lan thứ1 2 Bien soạn TrAn Thanh Phong Phong may tính nam 2004 Mục lục Bai 1. Giới thiệụ 1. Những khả năng cua 2. Khảo sat giao diện PowerPoint ả. Thanh thữc b. Thanh cong c. Thanh định d. Cac chếđộ hiện thị cua 3. Mơ va đong chữơng trình a. Khơi động chữơng trình b. Đóng chữơng trình Bai 2. Tạo một trình diện cớ 1. Tao mọt trình dien sữ dụng AutoContent 2. Tao môt trình dien dựa tren môt trình dien đang 3. Tao môt trình dien sữ dụng môt mau dững san design template .9 4. Tự thiết kếmôt trình dien blank presentation .11 5. Cac thao tac vơi tập tin files va thữ muc folders .11 a. Lữu save mot tap tin trình b. Mơ open mot tap tin trình c. Xoa delete tap d. Doi ten remane tap e. Sao chep copy tap f. Di chuyen move tap g. Chon nhieu tap h. Thay đoi thữ muc lam viẹc mặc định trong Bai 3. Hiệụ chỉnh trình 1. Cac thao tac vơi cac a. Chen them b. Nhan ban duplicate cac slide trong bai trình c. Di chuyen va sao chep cac slide giữa cac trình d. Xoa bocac e. Sap xếp lai cac f. Lam an va hiên 2. Sử dung Slide master va Title 3. Thay đoi dang ve cua trình dien sử dung mau dững 4. Tao cac hieu ững phoi mau va mau a. Ap dung mot hieu ững phoi mau dững b. Tao mot hieu ững phoi c. Ap dung mot mau d. Ap dung hieu ững Gradient cho mau e. Ap dung hiệu ứng Texture cho màu f. Ap dung hiẹu ứng Pattern cho màu g. Ap dung hiếu ứng hình ành Picture cho màu 5. Them vàn bàn vào slide và định dàng vàn à. Them vàn bàn vào b. Dung hộp thoài Font định dàng vàn c. Dung thành định dàng Formàtting .38 d. Thày .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
450    4    0    11-08-2020
178    3    0    11-08-2020
2    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN