TAILIEUCHUNG - Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 2

Phần I của loạt này chỉ dẫn cách thiết lập và sử dụng lệnh PowerShell và SMO đơn phần II này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về PowerShell cũng như các đặc tính của nó kết hợp với SMO | Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO - Phần 2 Nguồn The MAK Phần I của loạt này chỉ dẫn cách thiết lập và sử dụng lệnh PowerShell và SMO đơn phần II này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về PowerShell cũng như các đặc tính của nó kết hợp với SMO. Nếu bạn đã từng biết sơ qua các ngôn ngữ lập trình như PERL Python hay C thì có thể tìm thấy điểm tương đồng với các cú pháp sử dụng trong PowerShell. Thêm vào đó nó cũng tương thích với các hệ điều hành như UNIX Linux MS-DOS. Mặc dù PowerShell có sức mạnh lớn nhưng không phải nhiệm vụ nào cũng có thể sử lý được bằng PowerShell. Tuy nhiên các thiếu sót của Power Shell có thể được lấp đầy bằng cách sử dụng các lớp .NET và các trình quản lý Window như là WMI. Kỹ thuật tự động hoá của các cmdlet Power Shell có thể được hoàn thành bằng tạo mã kịch bản. Phục hồi ngày và giờ hệ thống sử dụng Power Shell Một giá trị ngày giờ đơn giản của hệ thống có thể được phục hồi sử dụng một cmdlet date đơn giản. Hình Cmdlet date Kết quả Tuesday June 12 2007 8 52 27 AM Hình Giá trị Date and Time của hệ thống có thể phục hồi bằng các sử dụng một lớp .NET thực hiện theo các cmdlet sau đây. Hình Hình Chúng ta thậm chí có thể đưa ra các thông tin chi tiết như Year Month và Day. Hình Cmdlet get_now .Year get_now .month get_now .day Kết quả 2007 6 12 Hình Sử dụng cmdlet WMI để phục hồi thông tin Date and Time. Hình Cmdlet get-wmiobject -Namespace root cimv2 -Class Win32_CurrentTime Kết quả __GeNuS 2 __CLASS Win32_LocalTime __SUPERCLASS Win32_CurrentTime __DYNASTY Win32_CurrentTime RELPATH Win32_LocalTime @ __PROPERTY_COUNT 10 DERIVATION Win32 CurrentTime __SERVER HOME NAMESPACE root cimv2 __PATH HOME root cimv2 Win32_LocalTime @ Day 12 DayOfWeek 2 Hour 9 Milliseconds Minute 3 Month 6 Quarter 2 Second 0 WeekInMonth 3 Year 2007 __GENUS 2 __CLASS Win32_UTCTime __SUPERCLASS Win32_CurrentTime __DYNASTY Win32_CurrentTime __RELPATH Win32_UTCTime @

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN