TAILIEUCHUNG - ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 6

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 6 A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nội dung chính Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên số nguyên Đoạn thẳng Tài liệu mang tính chất tham khảo cho các bạn học sinh lớp 6, giúp ích cho các bạn trong kỳ thi học kỳ | ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KÌ I LỚP 6 Đề số 2 Thời gian làm bài 90 phút A. MA TRẬN BẢNG HAI CHIỀU Nội dung chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 4 1 0 2 0 5 1 1 0 1 2 0 8 4 5 Số nguyên 4 1 1 1 2 0 5 1 1 8 3 5 Đoạn thẳng 2 0 5 2 0 5 1 1 5 2 Tổng 11 3 5 8 3 5 2 3 0 21 10 Chữ số phía trên bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi chữ số góc phải cuối mỗi ô là tổng số điểm cho các câu hỏi trong ô đó. B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan 4 điểm . Trong mỗi câu từ 1 đến 14 đều có 4 phương án trả lời A B C D trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng. Câu 1. Cho tập hợp M 4 5 6 7 . Cách viết nào sau đây là đúng A. 4 e M C. 6 7 e M Câu 2. BCNN 6 8 là A. 48 C. 24 B. 5 G M D. 4 5 6 G M. B. 36 D. 6. Câu 3. Tổng 21 45 chia hết cho số nào sau đây A. 9 C. 5 B. 7 D. 3. 1 Ki I D2 Câu 4. Kết quả của phép tính 315 35 là A. 13 B. 320 C. 310 D. 33. Câu 5. Kết quả của phép tính là A. 510 B. 511 C. 12515 D. 53 Câu 6. Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 100 mà chữ số 7 là chữ số hàng đơn vị A. 4 B. 5 C. 6 D. 7. Câu 7. Kết quả sắp xếp các số -98 -1 -3 -89 theo thứ tự giảm dần là A. -1 -3 -89 -98 B. -98 -89 -3 -1 C. -1 -3 -98 -89 D. -98 -89 -1 -3. Câu 8. Kết quả của phép tính -9 - -15 là A. 6 B. 24 C. -24 D. -6. Câu 9. Kết quả của phép tính 4 - - 9 7 là A. -12 B. -6 C. 2 D. 6. Câu 10. Số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là số nào A. -789 B. -987 C. -123 D. -102. Câu 11. Có bao nhiêu số nguyên x thoả mãn -2 x 3 A. 6 B. 5 C. 4 D. 3. Câu 12. Cho x - -11 8. Số x bằng A. 3 B. -3 C. -19 D. 19. 2 Ki I D2 Câu 13. Cho điểm M nằm giữa điểm N và điểm P Hình 1 . Kết luận nào sau đây là đúng A. Tia MN trùng với tia PN. ọ N M P B. TiaMP trùng với tia NP. Hình 1 C. Tia MN và tia NM là hai tia đối nhau. D. Tia MN và tia MP là hai tia đối nhau. Câu 14. Cho hai tia OM ON đối nhau lấy điểm P nằm giữa điểm O và điểm N Hình 2 . Kết luận nào sau đây là đúng A. Điểm M và P nằm cùng phía đối với điểm M O P N .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    11    0    15-08-2020
6    5    0    15-08-2020
291    8    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
30    6    0