TAILIEUCHUNG - Thông tư số 22-TC/TCT

Thông tư số 22-TC/TCT về việc thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Bộ Tài chính ban hành, để thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao | BỘ TÀI CHÍNH Số 22-TC TCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 1991 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 22-TC TCT NGÀY 22-4-1991 HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH CỦA HỘI đồng nhà nước và nghị định của hội đồng bộ TRƯỞNG VỀ THU THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO Căn cứ vào Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã được điều chỉnh theo Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước ngày 26 tháng 3 năm 1991 và Nghị định số 119-HĐBT ngày 17-4-1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nói trên Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau I- PHẠM VI ÁP DỤNG 1. Đối tượng nộp thuế thu nhập Đối tượng nộp thuế thu nhập quy định tại Điều 1 Nghị định số 119 ngày 17 tháng 4 năm 1991 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao bao gồm - Mọi cá nhân mang quốc tịch Việt Nam và cá nhân khác không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế dưới đây gọi chung là người Việt Nam - Người nước ngoài bao gồm các chuyên gia kỹ sư kỹ thuật viên công nhân. nước ngoài vào làm việc ở Việt Nam có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. 2. Thu nhập chịu thuế bao gồm a Thu nhập thường xuyên chịu thuế là những khoản thu nhập dưới hình thức tiền lương tiền công và các khoản phụ cấp tiền thưởng có tính chất tiền lương tiền công như phụ cấp khu vực bù giá phụ cấp thâm niên đặc biệt phụ cấp thâm niên vượt khung phụ cấp ưu đãi phụ cấp trách nhiệm chức vụ các loại tiền thưởng theo lương theo năng suất. tất cả các khoản thu nhập nói trên cộng lại có thu nhập bình quân trên mức đồng tháng người đối với người Việt Nam và trên mức đ tháng người đối với người nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. b Thu nhập không thường xuyên chịu thuế bao gồm - Các khoản thu nhập phát sinh trên 1 5 triệu đồng lần bằng tiền hoặc hiện vật dưới các hình thức thu nhập về chuyển giao công nghệ thiết kế kỹ thuật xây dựng thiết kế công nghiệp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    4    0    12-08-2020
50    3    0    12-08-2020
142    5    0    12-08-2020
8    5    0    12-08-2020
3    2    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0