TAILIEUCHUNG - Hiệp định về thúc đẩy và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Austraylia

Tham khảo tài liệu 'hiệp định về thúc đẩy và bảo hộ đầu tư giữa việt nam và austraylia', văn bản luật, chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | HIỆP ĐỊNH VỀ THÚC ĐẦY VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ LẪN NHAUGIỮACỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ ỐTXTRÂYLIA Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và ôtxtrâylia Các Bên ký kết Hiệp định . Nhận thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy đầu tư cho các hoạt động kinh tế và phát triển và nhận thức được vai trò của việc mở rộng các quan hệ kinh tế và hợp tác kỹ thuật giữa hai nước đặc biệt đối với đầu tư của những đối tượng có quốc tịch của một Bên ký kết trên lãnh thổ của Bên ký kết kia Thấy rằng các quan hệ về đầu tư cần được thúc đẩy và việc hợp tác kinh tế cần được tăng cường phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận và tôn trọng chủ quyền lẫn nhau bình đẳng các Bên cùng có lợi không phân biệt đối xử và tin cậy lẫn nhau Nhận thức rằng đầu tư của những đối tượng có quốc tịch của một Bên ký kết trên lãnh thổ của Bên ký kết kia cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật của Bên ký kết kia và Nhận thấy rằng việc theo đuổi các mục đích trên sẽ được thuận lợi hơn bởi các nguyên tắc trình bày rõ ràng về việc bảo hộ đầu tư kết hợp với các thủ tục nhằm tạo hiệu qủa hơn cho việc áp dụng các nguyên tắc đó trong phạm vi lãnh thổ của các Bên ký kết Hiệp định Đã thỏa thuận các điều khoản sau đây Điều 1 Các định nghĩa 1 Theo mục đích của Hiệp định này a Đầu tư được hiểu là các loại tài sản do đối tượng có quốc tịch của một Bên ký kết sở hữu hoặc kiểm soát và được Bên ký kết kia chấp thuận phù hợp với luật và chính sách đầu tư cảu nước mình trong từng thời gian và bao gồm i sở hữu về bất động sản và động sản gồm cả các quyền như thế chấp bảo lãnh và cầm cố ii cổ phiếu tín phiếu và trái phiếu và các hình thức tham gia khác vào công ty iii khoản cho vay hoặc trái vụ hoặc quyền về việc thực hiện các dịch vụ có giá trị kinh tế iv các quyền về sở hữu trí tuệ và công nghiệp gồm quyền tác giả bằng phát minh sáng chế nhãn hiệu thương mại bí quyết thương mại kiểu dáng công nghiệp bí mật thương mại bí quyết kỹ thuật và đặc quyền kế nghiệp. v Tô nhượng kinh doanh và các quyền cần thiết khác để thực

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    0    13-08-2020
6    6    0    13-08-2020
12    3    0    13-08-2020
112    3    0    13-08-2020
5    3    0    13-08-2020
18    2    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0