TAILIEUCHUNG - Quyết định số 56/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 56/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Mỹ nghệ tổng hợp xuất khẩu thuộc Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 56 2000 QĐ-TTg Hà Nội ngày 22 tháng 05 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MỸ NGHỆ TỔNG HỢP XUẤT KHẨU THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THANH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Mỹ nghệ tổng hợp xuất khẩu thuộc Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị tại công văn số 541 UB-KT ngày 21 tháng 02 năm 2000 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 30 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên trong Công ty và các đối tượng ngoài Công ty 70 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Mỹ nghệ tổng hợp xuất khẩu thuộc Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm 0 h ngày 01 tháng 01 năm 1999 để cổ phần hoá là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty đồng. 3. ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp -Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. - Trong đó số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần trong 10 năm là cổ phần giá trị được vay trả dần trong 10 năm là đồng. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Mỹ nghệ tổng hợp xuất khẩu thuộc Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty Cổ phần Mỹ nghệ tổng hợp xuất khẩu. - Tên giao dịch quốc tế GENERAL HANDICRAFT ART PRODUCT EXPORT JOIN -STOCK COMPANY. -Tên viết tắt HARTEXCO. - Trụ sở chính số 139 Hai Bà Trưng quận 3 thành

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    3    0    11-08-2020
2    2    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0