TAILIEUCHUNG - Quyết định số 04-NH/QĐ

Quyết định số 04-NH/QĐ về việc ban hành thể lệ tín dụng ngắn hạn đối với các tổ chức kinh tế do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 04-NH QĐ Hà Nội ngày 08 tháng 1 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 01-NH QĐ NGÀY 81-1991 BAN HÀNH THỂ LỆ TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại Lệnh số 37 HĐNN8 ngày 24-5-1990 và Pháp lệnh Ngân hàng HTX tín dụng và Công ty Tài chính công bố tại Lệnh số 38 HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Căn cứ Nghị định số 196 HĐBT ngày 12-11-1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ Căn cứ Nghị định số 138 HĐBT ngày 8-5-1990 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế- kế hoạch QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành theo quyết định này Thể lệ tín dụng ngắn hạn đối với các tổ chức kinh tế. Điều 2. Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thể lệ tín dụng ban hành theo Quyết định số 19 NH-QĐ ngày 27-04-1988. Điều 3. Thể lệ tín dụng này được áp dụng chung cho các Ngân hàng thương mại Ngân hàng đầu tư và phát triển HTX tín dụng và Công ty Tài chính. Điều 4. Các đồng chí Chánh văn phòng Chánh thanh tra Vụ trưởng Viện trưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước Tổng giám đốc và Giám đốc các Ngân hàng thương mại Ngân hàng đầu tư và phát triển HTX tín dụng và Công ty Tài chính và các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Cao Sĩ Kiêm Đã ký THỂ LỆ TÍN dụng ngắn hạn đối với các tổ chức kinh tế Ban hành theo Quyết định số 04-NH QĐ ngày 08-01-1991 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Các ngân hàng thương mại ngân hàng đầu tư và phát triển HTX tín dụng và Công ty Tài chính gọi tắt là tổ chức tín dụng-TCTD thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ dùng các nguồn vốn tín dụng để cho các tổ chức .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT