TAILIEUCHUNG - Cardiotoxicity

Trong việc ước định (estimate) nhiệm vụ (function) cuả tim trước khi cho dùng thuốc này (tức là đo sức đẩy cuả tim trái - Left ventricular ejection fraction - LVEF): hiện nay có hai cách đo: 1. hoặc là dùng y khoa hạch tâm (nuclear medicine) để đo bằng MUGA (multi-gated). 2. hoặc là đo bằng cách estimate trong khi đọc echocardiogram. Theo kinh nghiệm riêng, hai lối này đều có những nhược điểm (drawbacks) và không hoàn toàn tin vào một lối được. Nói như vậy vì kết quả làm theo hai lối này có khi cho. | Cardiotoxicity Xin viết thêm kinh nghiệm riêng cuả cardiotoxicity trong khi dùng Doxorubicin. Trong việc ước định estimate nhiệm vụ function cuả tim trước khi cho dùng thuốc này tức là đo sức đẩy cuả tim trái - Left ventricular ejection fraction - LVEF hiện nay có hai cách đo 1. hoặc là dùng y khoa hạch tâm nuclear medicine để đo bằng MUGA multi-gated . 2. hoặc là đo bằng cách estimate trong khi đọc echocardiogram. Theo kinh nghiệm riêng hai lối này đều có những nhược điểm drawbacks và không hoàn toàn tin vào một lối được. Nói như vậy vì kết quả làm theo hai lối này có khi cho ra kết quả không ăn khớp với nhau thí dụ theo nuclear thì LVEF bình thường nhưng trong echo thì function lại depressed hoặc ngược lại . Ngay cả chỉ dùng có một lối mà thôi chẳng hạn chỉ so kết quả theo nuclear mà thôi vào các thời điểm khác nhau các kết quả này có khi cũng sai lạc khá xa - hơn mức chấp nhận được acceptable của độ lệch tiêu chuẩn standard deviation cuả tests theo statistics. Nói rõ hơn chẳng hạn tháng 3 2006 LVEF 55 - đo bằng nuclear medicine mà đến tháng 4 2006 LVEF giảm hẳn xuống 40 mà clinically không ăn khớp không có dấu chứng-signs - gì cuả CHF - fail . Trường hợp này thường gây nhức đầu cho oncologists vì sẽ tin được số nào Nói chuyện với đồng nghiệp nuclear medicine thì họ cho rằng có sự thay đổi trong tim nhưng gửi sang cardio đo bằng echo thì không thể chứng minh được có thay đổi gì. Tôi vẫn nghi ngờ rằng arguments của nuclear medicine có khi không có giá trị valid vì có khi để chứng minh rằng nuclear medicine sai đã chỉ thị làm lại MUGA trong vòng 1 tuần và kết quả - chỉ trong một thời gian rất ngắn như thế - con số khác nhau hẳn và bnhânhoàn toàn asymptomatic Bởi vì lầm lỗi trong việc dùng thuốc này có thể đưa đến congestive heart failure và tử suất khá cao cho nên policy cuả riêng tôi khi thấy có các kết quả khác biệt conflicting không cần biết ai đúng thì chỉ thị ngưng ngay thuốc ấy và đổi sang một thuốc khác có toxicity profile hoàn toàn khác hẳn. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
87    23    0
21    16    0