TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Hệ Thống Đường Ống Cấp Thoát Nước - Ks.Đỗ Trọng Miên phần 10

Kỹ năng điều hành và thực hiện công việc: phân công công việc, trách nhiệm và quyền hạn cho các bộ phận (cá nhân); giám sát và phát hiện các vấn đề cần xử lý; phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện có hiệu quả công việc; có khả năng tập huấn và huấn luyện về quyền hạn và trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho các đối tượng khác nhau. | TÀỈ LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình cấp nuớc - Dùng chí chuyên ngành cấp thoát nước và ngành quy hoạch đô thị - Trường Đại học Xây dựng - Hà Nội. 1971 2. Gìấo trình cấp nuớc dân dụng và công nghiệp - Dùng trong các trường Trung học kĩ thuật xíìy dựng - Nhà xuất bản Xây dụng. 19X0 3. Giáo trình thoát nưức dô thị - Dùng cho học sinh Trung học chuyên ngành cấp thoắt nước - Nhà xuất bản Xây dựng 1979 . 4. Giáo trình cấp thoát nuức - Dùng cho các ngành Xây dựng. Kiốn trúc đô thị. Thông gió. Kinh tê xây dựng hộ dùi hạn. chuyên tu và lại chức - Trường Đại học Xây dựng 19X2. 5. Giáo trình dào tạo công nhân lắp óng - Vụ Đào tạo xuất ban nãm 1972. 6. Tiêu chuẩn xây dựng QTXD 66-77 - Nhà xuất bản Xây dựng 19X0 7. Tiêu chuấn Xây dựng QTXD 76-79 X. Giáo trình cấp thoát nuức trong nhà - Dùng trong cúc trường Trung học kĩ thuật xây dựng - Nhà xuắl bản Xây Dựng 1979. 9. Giáo trình cấp thoát nước - Dùng cho sinh viên Dại học chuycn ngành Kiên trúc vù Xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1993 117 MỤC LỤC Trang Lởi nói đầu 3 Chương I Nhũng khái niệm cơ bản vè bệ thong cấp nước 5 . Các hệ thống cấp nước và tiêu chuẩn dùng nước 5 . Cấc hệ thông cấp nước và tiêu chuẩn dùng nước 5 Tiêu chuẩn dùng nuớc 7 . Lưu lượng và áp lực trong mạng lưới cấp nước 10 . Xác định lưu lượng nước tí nil toán 10 . Áp lực nước trong mạng lưới cắp nước 10 Chương II Mạng lưới cấp nước 13 . Sơ dồ và nguyên tác vạch tuyên mạng lưới cấp nước 13 . Sơ đò mạng lưới cấp nước 13 . Nguyên úc vạch tuyên mạng lưới cap nước 14 . Tính toán mạng lưới cấp nước 15 . Các trường hợp tính toán mạng lưới 15 . Một số giả thiét dể tính toán 16 . Tính toán thuỷ lực mạng lưóì cụt cap nước 17 . Cấu tạo niụng lưới cắp nước 20 . Cắc loại óng dùng trong mạng lưới cắp nước 20 . Nguyên tíc bố trí dường ong cap nước 21 . Các thict bị và công trình ưên mạng lưới cấp nước 22 . Chi tiết mạng lưới cáp nước 24 Chuwng 111 cấp nước cho công truờng xây dựng 27 . Mục đích .

TÀI LIỆU HOT