TAILIEUCHUNG - Thông tư số 37/2000/TT-BTC

Thông tư số 37/2000/TT-BTC về hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đáng thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài chính về hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đáng thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam. | BỘ TÀI CHÍNH Số 37 2000 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 37 2000 TT BTC NGÀY 5 THÁNG 5 NĂM 2000 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THỐNG TƯ SỐ 95 1997 TT BTC NGÀY 29 12 1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ĐÃ KÝ KẾT VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TẠI VIỆT NAM Trong thời gian qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã được ban hành thay thế Luật thuế lợi tức và có thêm một số Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã được ký kết có hiệu lực thi hành tại Việt nam. Để phù hợp với những thay đổi bổ sung trong luật thuế và các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đồng thời khắc phục những vướng mắc hiện nay trong áp dụng thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Bộ Tài chính bổ sung sửa đổi một số điểm của Thông tư số 95 1997 TT BTC ngày 29 12 1997 như sau 1. Bổ sung 01 căn cứ pháp lý vào sau căn cứ pháp lý thứ nhất với nội dung sau Căn cứ nội dung các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các nước đang có hiệu lực thi hành 2. Theo quy định của Nghị định số 13 1999 NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài văn phòng văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt nam thì các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hoạt động tại Việt nam không phải là pháp nhân Việt nam. Theo quy định của Hiệp định chi nhánh ngân hàng nước ngoài được coi là cơ sở thường trú của ngân hàng nước ngoài tại Việt nam. Do đó bỏ cụm từ chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong mục ii điểm phần I trong điểm và trong điểm phần II. 3. Điểm và phần II được sửa đổi như sau . Trường hợp xác định doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt nam thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp nước ngoài thu được thông qua cơ sở thường trú đó sẽ được xác định theo các quy định tại Thông tư số 99 1998 TT-BTC ngày 14 7 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT