TAILIEUCHUNG - Công ước Hiên hợp quốc

Công ước Hiên hợp quốc về hối phiếu và kỳ phiếu quốc tế (1988) | CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ HỐI PHIẾU VÀ KỲ PHIẾU QUỐC TẾ 1988 Nghị quyết 43 165 của Đại Hội Đồng phụ lục Chương I. Phạm Vi Áp Dụng Và Hình Thức Của Phương tiện Chương II. Diễn đạt Chương III. Chuyển nhượng Chương IV. Quyền hạn và trách nhiệm Chương V. Xuất trình từ chối không chấp nhận hoặc không thanh toán và truy đòi Chương VI. Miễn nhiệm Chương VII. Phương tiện bị mất Chương VIII. Giới hạn qui định Chương IX . Các điều khoản cuối cùng CÁC QUỐC GIA THAM GIA KÝ KẾT Chương I PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ HÌNH THỨC CỦA PHƯƠNG TIỆN Điều 1 1. Công ước này áp dụng cho hối phiếu quốc tế khi nó chứa đựng tiêu đề Hối phiếu quốc tế Công ước UNCITRAL và cũng chứa đựng trong nội dung của nó những từ Hối phiếu quốc tế Công ước UNCITRAL . 2. Công ước này áp dụng cho kì phiếu quốc tế khi nó chứa đựng tiêu đề Kì phiếu quốc tế Công ước UNCITRAL và cũng chứa đựng trong nội dung của nó những từ Kì phiếu quốc tế Công ước UNITRAL . 3. Công ước này không áp dụng đối với các loại séc. Điều 2 1. Hối phiếu quốc tế là một hối phiếu qui định ít nhất hai trong số các địa điểm sau và chỉ ra rằng bất kì hai địa điểm nào được qui định như vậy nằm ở các nước khác nhau a. Địa điểm hối phiếu được kí phát b. Địa điểm ghi bên cạnh chữ kí của người kí phát c. Địa điểm ghi bên cạnh tên của người trả tiền d. Địa điểm ghi bên cạnh tên của người hưởng lợi e. Địa điểm trả tiền. Với điều kiện là hoặc địa điểm nơi hối phiếu được kí phát hoặc địa điểm trả tiền được ghi trên hối phiếu thuộc một Quốc gia thành viên. 2. Kì phiếu quốc tế là một kì phiếu qui định ít nhất hai trong số các địa điểm sau và chỉ ra rằng bất kì hai địa điểm nào được qui định như vậy nằm ở các nước khác nhau a. Địa điểm kì phiếu được lập b. Địa điểm ghi bên cạnh chữ kí của người lập kì phiếu c. Địa điểm ghi bên cạnh tên của người hưởng lợi d. Địa điểm thanh toán. Với điều kiện là địa điểm thanh toán được ghi trên kì phiếu và thuộc một Quốc gia thành viên. 3. Công ước này không giải quyết vấn đề hình phạt do luật Quốc gia đặt ra trong trường hợp có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0