TAILIEUCHUNG - Myelodysplasia 1

Concept hiện tại: myelodysplasia ultimately bnhân sẽ chết vì không tạo được máu đỏ (thường đến hematologist vì anemia), sau đó sẽ suy tủy toàn diện đưa đến chết. Chưã trị hiện nay: chỉ có cách cell support (tức là truyền máu đỏ) cho đến khi chết . Thường bnhân không sống quá 1-2 năm (transfusion demand càng ngày càng gần, rồi iron overload vì transfusion qúa nhiều). Concept mới: trong myelodysplasia, có một nhóm bnhân thuộc 5 q deletion (note: khoảng dưới 60% bnhân myelodysplasia có karyotypic abnormalities). Trong bnhân myelodysplasia có khoảng 10-15 % bnhân thuộc nhóm. | Myelodysplasia 1 Concept hiện tại myelodysplasia ultimately bnhân sẽ chết vì không tạo được máu đỏ thường đến hematologist vì anemia sau đó sẽ suy tủy toàn diện đưa đến chết. Chưã trị hiện nay chỉ có cách cell support tức là truyền máu đỏ cho đến khi chết . Thường bnhân không sống quá 1-2 năm transfusion demand càng ngày càng gần rồi iron overload vì transfusion qúa nhiều . Concept mới trong myelodysplasia có một nhóm bnhân thuộc 5 q deletion note khoảng dưới 60 bnhân myelodysplasia có karyotypic abnormalities . Trong bnhân myelodysplasia có khoảng 10-15 bnhân thuộc nhóm 5 q deletion. Characteristics macrocytic normal or increased platelet and interstitial deletion of long arm of chromosome 5 thường ở q31-q33. Usually women older favorable prognosis. 2 NEW TREATMENT LENALIDOMIDE mới approved Ref Clinical Leukemia Sept 2006 p 28 và NEJM mới ra tuần rồi. Note Lenalidomide Side effects chính là bone marrow suppression. Tôi có một bnhân mới chữa bằng thuốc này nhưng dùng để chưã myeloma note 1 cách đây 3 tháng phải ngưng thuốc này vì severe bone marrow depression và cần truyền máu thường xuyên có tuần phải truyền hai lần mỗi lần 2 units và cho Neupogen Procrit thường xuyên. Nguời này đã recovered. Truờng hợp này toxicity nặng nhưng có lẽ vì tôi cho cùng với Melphalan và Prednisone. Note xin nhắc lại chữ tôi chỉ muốn nhấn mạnh đó là practice của riêng môt cá nhân và không nhất thiết là practice cuả các subspecialists khác. Đặc biệt mỗi y sĩ có thể chữa hơi khác khi đối diện với một chứng bênh nặng mà y khoa hiện nay trên thế giới không có môt hướng dẫn chắc chắn vì vấn đề vẫn còn trong vòng bàn cãi và cách chưã trị còn mơ hồ hoặc bệnh đã đến giai đoạn cuối cùng tuỳ hematologists . Note 1 Việc dùng thuốc này để chữa myeloma trong báo Clinical Leukemia số tháng 9 2006 có dẫn trang 31 Most of the preclinical studies of lenalidomide are reported in myeloma cell lines . Đây là một thuốc immunomodulatory tương đối mới dù rằng concept về immunomodulation thật sự đã cũ trong .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    3    0    10-08-2020
19    32    5    10-08-2020
66    4    0    10-08-2020
5    5    0    10-08-2020
425    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
87    23    0
21    17    0