TAILIEUCHUNG - Thông tư liên bộ số 14-TT/LB

Thông tư liên bộ số 14-TT/LB về việc hướng dẫn thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành | BỘ lao Động thương binh VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH Số 14-TT LB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 6 năm 1988 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - B TÀI CHÍNH SỐ 14-TT LB NGÀY 9-6-1988 HƯỚNG DẪN THU NỘP QUỸ BÁO HIỂM XÃ HỘI DO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUÁN LÝ Thi hành Quyết định số 40-HĐBT ngày 16-3-1988 của Hội đồng Bộ trưởng về tỷ lệ nộp bằng 10 quỹ tiền lương vào quỹ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. Sau khi có ý kiến tham gia của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 81-NH CN ngày 8-6-1988 liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn như sau I. đối tượng và căn cứ để nộp quỹ bảo hiểm xã hội 1. Đối tượng nộp quỹ bảo hiểm xã hội. Tất cả các cơ quan hành chính sự nghiệp như cơ quan quản lý Nhà nước Đảng Đoàn thể hội quần chúng khoa học kỹ thuật văn hoá nghệ thuật thông tin y tế giáo dục. các đơn vị sản xuất - kinh doanh thuộc kinh tế quốc doanh bao gồm cả xí nghiệp sản xuất - kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng Nội vụ. dưới đây gọi tắt là cơ quan xí nghiệp có cán bộ công nhân viên chức thuộc đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi về hưu nghỉ việc vì mất sức lao động hoặc chết đều phải nộp một khoản tiền bằng 10 quỹ tiền lương thực trả hàng tháng cho công nhân viên chức vào quỹ bảo hiểm xã hội do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. Các xí nghiệp công tư hợp doanh xí nghiệp hợp doanh với nước ngoài sau khi thoả thuận với Bộ Tài chính Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có quy định riêng. Công nhân viên chức Nhà nước thuộc các trường hợp sau đây nếu do cơ quan xí nghiệp nào quản lý và trả lương thì cơ quan xí nghiệp đó vẫn phải nộp 10 quỹ tiền lương thực trả cho số công nhân viên chức đó vào quỹ bảo hiểm xã hội - Công nhân viên chức được cử đi học ở trong nước đi công tác ở nước ngoài vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan xí nghiệp - Công nhân viên chức chuyên trách công tác Đảng công đoàn đoàn thanh niên. ở các cơ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    7    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0