TAILIEUCHUNG - Hàm CASE trong SQL Server 2005 Phần 3

Trong phần một và hai của loạt bài này, chúng tôi đã giải thích cách sử dụng các hàm CASE đơn giản trong truy vấn. | Hàm CASE trong SQL Server 2005 Phần 3 Nguồn Trong phần môt và hai của loạt bài này chúng tôi đã giải thích cách sử dụng các hàm CASE đơn giản trong truy vấn. Phần này sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CASE trong các mệnh đề như GROUP BY Phương thức 6 Sử dụng hàm CASE đơn giản trong mệnh đề GROUP BY Giả sử chúng ta có bảng sau set quoted_identifier off go use tempdb go if exists select from where id object_id N emp and OBJECTPROPERTY id N IsUserTable 1 drop table emp GO create table Emp id int First name varchar 50 Last name varchar 50 Salary money state char 2 go insert into Emp id First name Last name salary values 1 John Smith 120000 WA insert into Emp id First name Last name salary values 2 James Bond 95000 OR insert into Emp id First name Last name salary State values 3 Alexa Mantena 200000 WY insert into Emp id First name Last name salary values 4 Shui Qui 36000 CO insert into Emp id First name Last name salary values 5 William Hsu 39000 NE insert into Emp id First name Last name salary State values 6 Danielle Stewart 50000 TX insert into Emp id First name Last name State State State State salary State values 7 Martha Mcgrath 400000 PA insert into Emp id First name Last name salary State values 8 Henry Fayol 75000 NJ insert into Emp id First name Last name salary State values 9 Dick Watson 91000 NY insert into Emp id First name Last name salary State values 10 Helen Foster 124000 AK go Và giờ muốn tạo thêm cột TimeZone thời gian theo vị trí địa lý dựa vào State bang của Mỹ select id First name Last name salary Timezone case when state in WA OR NE CO then Pacific when state in NY NJ VT ME NH MA RI CT PA DE MD DC VA WV MI IN OH KY NC GA FL then Eastern when state in MT ID WY UT CO AZ NM then Mountain when state in ND SD NE KS OK TX MN IA MO AR LA WI IL TN MS AL then Central when state in AK then Alaskan when state in HA then Hawaii end from emp Hàm trên sẽ cho kết quả như sau id First name Last name salary Timezone - 1 John Smith .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT