TAILIEUCHUNG - Bronchioalveolar carcinoma

Chiều thứ năm vừa rồi, đồng nghiệp bên rheumatology gọi hỏi ý kiến: Bnhân 75 tuổi osteoarthritis đã nhiều năm, vào nhà thuơng cách đây 10 ngày vì sưng phổi. Đã chữa sưng phổi này trong hai tháng qua ở office, nhưng không khỏi, bnhân lại tiếp tục sụt kí, cho nên đưa vào nhà thuơng. Sau khi đọc lại CAT scan cuả phổi với chuyên viên XR, Bạn nghi là có thể sưng phổi vì ung thư (post obstructive pneumonia) nên đề nghị đồng nghiệp pulmonology vào làm bronchoscopy. Họ đồng ý, bronchoscopy làm sáng thứ sáu tuần. | Bronchioalveolar carcinoma Chiều thứ năm vừa rồi đồng nghiệp bên rheumatology gọi hỏi ý kiến Bnhân 75 tuổi osteoarthritis đã nhiều năm vào nhà thuơng cách đây 10 ngày vì sưng phổi. Đã chữa sưng phổi này trong hai tháng qua ở office nhưng không khỏi bnhân lại tiếp tục sụt kí cho nên đưa vào nhà thuơng. Sau khi đọc lại CAT scan cuả phổi với chuyên viên XR Bạn nghi là có thể sưng phổi vì ung thư post obstructive pneumonia nên đề nghị đồng nghiệp pulmonology vào làm bronchoscopy. Họ đồng ý bronchoscopy làm sáng thứ sáu tuần rồi. Sáng thứ ba hôm qua bạn review pathology slides bronchial biopsy với pathologists thì thấy có lẽ là Bronchioalveolar carcinoma. Câu hỏi cho oncologist 1. Bronchioalveolar carcinoma có khác gì với ung thư phổi khác 2. Có tin tức gi mới nhất về cách chưã trị Trả lời thật sự thì cũng hơi ngạc nhiên vì loại ung thư này chỉ chiếm khoảng 4 trong các ung thư không phải tế bào nhỏ non small cell cuả phổi. Điểm đặc thù cuả loai ung thư này về chưã trị có thể chưã đuợc bằng cách dùng các thuốc trong nhóm EGFR-TKÍs epidermal growth factor-tyrokinase inhibitors . Đây là tiến bộ mới nhất trong việc chưã ung thư phổi bằng thuốc trong medical oncology hiện nay. Những thuốc này toxicity không bao nhiêu nhưng thuốc rất đắt chẳng hạn gefitinib hay erlotinib . Note tôi đã có dịp dùng cho các bnhân khác thấy side effects thuờng nhất là mẩn ngứa rash khá khó chưã. Ref Seminars in Resp and critical care med Vol 26 number 3 2005 pp342-352 81 refs. một bài comprehensive review đáng liếc qua . tiếp theo Trường Hợp Cuối Tuần Trở Nặng Chiều hôm qua đi rounds bnhân than rất đau lưng và tê chân - sợ spinal cord compression - cho xuống làm MRI cột xương sống ngay tức thì. Đọc phim với radiologist ung thư ăn vào xương sống T6 T8 và hầu như tất cả các lumbar spines . Không thấy spinal cord lẽ ung thư chứ không phải gãy xương sống vì osteo -porosis. Gọi đồng nghiệp giải phẫu thần kinh xem họ có cần biopsy xương sống truớc khi radiotherapy xuơng sống. Trong khi .

TÀI LIỆU HOT