TAILIEUCHUNG - Nghị định số 145-HĐBT

Nghị định số 145-HĐBT về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành | HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Số 145-HĐBT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 12 năm 1983 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNGSỐ 145-HĐBT NGÀY 6-12-1983 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG tổ QUỐC. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981 Căn cứ Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc ngày 25-11-1983 của Hội đồng Nhà nước NGHỊ ĐỊNH Điều Nhà nước bảo đảm giá trị của tiền mua công trái bằng những mặt hàng công nghiệp thông dụng vật liệu xây dựng và căn hộ lắp ghép ở các thành phố và khu công nghiệp . Danh mục và giá cả những mặt hàng này do Bộ Tài chính công bố hàng năm cho mỗi đợt phát hành công trái. Điều Phiếu công trái thu và ghi bằng tiền khi thanh toán sẽ được tính lại giá trị căn cứ vào sự thay đổi chỉ số giá các mặt hàng bảo đảm nói ở điều 1 so sánh giá năm thanh toán với giá năm phát hành công trái . Phiếu công trái sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng các hàng bảo đảm tuỳ theo yêu cầu của người sở hữu phiếu công trái. Điều Phiếu công trái thu và ghi bằng thóc khi thanh toán sẽ tính thành tiền theo thời giá như sau 1. Hoặc tính theo giá mua khuyến khích nếu người sở hữu phiếu công trái yêu cầu được thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng những mặt hàng bảo đảm nói ở điều 1. 2. Hoặc tính theo giá mua theo hợp đồng hai chiều nếu người sở hữu phiếu công trái yêu cầu được thanh toán bằng những vật tư hàng hoá mà Nhà nước cung ứng theo hợp đồng hai chiều. Điều Phiếu công trái đến hạn thanh toán được hoàn trả tại ngân hàng cơ sở hoặc quỹ tiết kiệm phường xã nơi cư trú của người sở hữu phiếu công trái. Ngoài tiền mặt người sở hữu phiếu công trái còn nhận được phiếu mua hàng có giá trị mua hàng những mặt hàng nói ở điều 1 và điều 3 ở của hàng quốc doanh gần nhất. Điều Người sở hữu phiếu công trái nếu chuyển quyền sở hữu cho người khác thì làm đơn viết thành hai bản đem đến Uỷ ban nhân dân phường xã nơi cư trú. Uỷ ban nhân dân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0