TAILIEUCHUNG - Quyết định số 41/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 41/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Bê tông 620 thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 41 2000 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 03 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY BÊ TÔNG 620 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Nghị định số 51 1999 NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số 01 1998 QH10 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Bê tông 620 thuộc Bộ Giao thông vận tải theo đề nghị tại công văn số 510 BGTVT ngày 28 tháng 02 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải như sau 1. Vốn Điều lệ đồng trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 50 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty 25 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Công ty 25 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Bê tông 620 tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 1999 là đồng trong đó giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là đồng. 3. ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp - Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động cổ phần phần giá trị được ưu đãi đồng. - Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp 0 4. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá được sử dụng tiền bán cổ phần như sau - Trợ cấp cho người lao động dôi dư đồng. - Đào tạo và đào tạo lại cho người lao động 850 triệu đồng. 5. Căn cứ vào chế độ ưu đãi quy định tại Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 Nghị định số 51 1999 NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ Công ty Bê tông 620 sau khi chuyển thành Công ty cổ phần được lựa chọn hưởng những khoản ưu đãi cao nhất của một trong hai Nghị định này và đăng ký với cơ quan thuế của địa phương. Điều

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    6    0    10-08-2020
13    8    0    10-08-2020
4    6    0    10-08-2020
42    6    0    10-08-2020
180    4    0    10-08-2020
3    5    0    10-08-2020
8    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0