TAILIEUCHUNG - Pháp lệnh số 12-LCT/HĐNN7

Pháp lệnh số 12-LCT/HĐNN7 về việc Phát hành công trái xây dựng Tổ quốc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành | HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC Số 12-LCT HĐNN7 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 11 năm 1983 PHÁP LỆNH VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG tổ quốc Để động viên nguồn vốn trong nhân dân góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa nước nhà Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng Pháp lệnh này quy định việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc. Điều 1 Công trái xây dựng Tổ quốc là một nguồn thu của ngân sách Nhà nước dành để đầu tư xây dựng những công trình then chốt tạo nên cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Điều 2 Phiếu công trái phát hành hàng năm. Việc mua công trái thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện và tuỳ theo khả năng của mỗi người Nhà nước động viên mọi người mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước cũng như ở ngoài nước mua công trái góp phần vào việc xây dựng đất nước. Điều 3 Phiếu công trái có loại thu và ghi bằng tiền có loại thu và ghi bằng thóc có loại thu và ghi bằng ngoại tệ. Loại thu và ghi bằng tiền có 6 hạng 100 đồng 500 đồng đồng đồng đồng và đồng. Loại thu và ghi bằng thóc có 5 hạng 50 kilôgam 100 kg 500 kg kg và kg. Loại thu và ghi bằng ngoại tệ không chia hạng mà ghi theo số tiền của người mua. Nếu người mua cư trú ở nước ngoài thì phiếu công trái được bảo quản tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam. Điều 4 Nhà nước bảo đảm giá trị của tiền mua công trái. Hội đồng bộ trưởng quy định danh mục và giá cả một số mặt hàng công nghiệp thông dụng để làm căn cứ tính sức mua của đồng tiền ở thời điểm mua cũng như ở thời điểm thanh toán công trái. Phiếu công trái thu bằng thóc khi thanh toán sẽ tính thành tiền theo thời giá lúc thanh toán. Phiếu công trái thu bằng tiền cũng như phiếu công trái thu bằng thóc khi thanh toán sẽ được trả bằng tiền hoặc bằng hàng công nghiệp tuỳ theo yêu cầu của người sở hữu phiếu công trái. Phiếu công trái thu bằng ngoại tệ chuyển đổi khi thanh toán sẽ được trả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    0    11-08-2020
31    5    0    11-08-2020
17    7    1    11-08-2020
6    4    0    11-08-2020
38    4    0    11-08-2020
10    4    0    11-08-2020
46    5    0    11-08-2020
14    3    0    11-08-2020
1    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0