TAILIEUCHUNG - Quyết định số 172-HĐBT

Quyết định số 172-HĐBT về tiền tệ, tín dụng thanh toán trong thời gian trước mắt do Hội đồng Bộ trưởng ban hành | HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Số 172-HĐBT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 10 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 172-HĐBT NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 1982 VỀ TIỀN TỆ TÍN DỤNG THANH TOÁN TRONG THỜI GIAN TRƯỚC MẮT Nhằm sử dụng tiền tệ tín dụng ngân hàng như những công cụ có hiệu lực để cải tạo và phát triển kinh tế tăng cường quản lý kinh tế - tài chính Hội đồng Bộ trưởng quyết định 1. Mọi hoạt động tiền tệ tín dụng thanh toán của Ngân hàng Nhà nước phải hướng vào việc phục vụ và thúc đẩy sản xuất phát triển mở rộng lưu thông hàng hoá đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa và góp phần xây dựng hoàn chỉnh cơ chế quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa. Thông qua các hoạt động tiền tệ tín dụng thanh toán ngân hàng phải phát huy vai trò kiểm tra giám đốc các hoạt động kinh tế không ngừng nâng cao hiệu quả đồng vốn mở rộng lưu thông tiền tệ có tổ chức đẩy lùi và xoá bỏ tệ cho vay lãi nặng thực hiện vai trò trung tâm tiền mặt trung tâm tín dụng và trung tâm thanh toán trong nền kinh tế quốc dân. 2. Cùng với việc tận dụng vốn tự có của các xí nghiệp và tổ chức kinh tế Nhà nước dùng nguồn vốn ngân sách đầu tư vào các công trình xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch Nhà nước bằng phương thức cấp phát và tín dụng. Các cơ quan tài chính có trách nhiệm cân đối số vốn đầu tư kịp thời chuyển đủ số vốn đầu tư sang ngân hàng theo kế hoạch Ngân hàng cấp phát và cho vay trong phạm vi số vốn ngân sách Nhà nước chuyển sang. Mặt khác bằng nguồn vốn tự huy động ngân hàng phát triển tín dụng đối với những công trình xây dựng cơ bản trong khu vực kinh tế quốc doanh không thuộc kế hoạch dầu tư tập trung của Nhà nước chủ yếu nhằm vào những mục tiêu đầu tư theo chiều sâu và giúp đỡ xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật đối với khu vực kinh tế tập thể. 3. Ngân hàng phải bảo đảm kịp thời và đầy đủ mọi nhu cầu vay vốn lưu động hợp lý của các đơn vị kinh tế quốc doanh và tập thể trước hết là các nhu cầu về vốn sản xuất và thu mua nắm nguồn hàng vào tay Nhà nước. Khối lượng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT