TAILIEUCHUNG - Quyết định số 30/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 30/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Tầu cuốc và xây dựng 28 thành Công ty cổ phần Tầu cuốc và xây dựng 28 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 30 2000 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 03 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN CÔNG TY TẦU CUỐC VÀ XÂY DỰNG 28 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẦU CUỐC VÀ XÂY DỰNG 28 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định 44 1998 NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Tầu cuốc và xây dựng 28 doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập đơn vị thành viên Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi 1 -Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm các nội dung chủ yếu sau đây 1. Giá trị thực tế của Doanh nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 31-12-1998 để cổ phần hoá là đồng tám tỷ không trăm hai bảy triệu chín trăm bốn mươi nghìn tám trăm bốn tám đồng . Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp là đồng năm trăm chín lăm triệu tám trăm sáu mươi nghìn năm trăm năm sáu đồng . 2. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng một tỷ hai trăm triệu đồng . Tổng số vốn này chia thành cổ phần mỗi cổ phần nghìn đồng cơ cấu vốn Điều lệ như sau - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 12 vốn Điều lệ bằng cổ phần - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Doanh nghiệp 88 vốn Điều lệ bằng cổ phần . 3. Ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp - Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp là cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi là đồng một trăm bảy tám triệu bảy trăm năm lăm nghìn đồng . - Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong Doanh nghiệp trả dần là cổ phần. Phần giá trị được trả dần là đồng tám

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    15-08-2020
15    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
152    3    0
TÀI LIỆU HOT
8    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN