TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học trường chuyên Hà Tĩnh

Tài liệu mang tính chất tham khảo cho các bạn học sinh thi vào trường chuyên, giúp ích cho các bạn trong kỳ thi đại học cao đẳng | tnthatinh sưu tầm TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỮ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG 06-07 Môn thi Hoá Học Thời gian làm bài 90 phút Số câu trắc nghiệm 50 câu Đề thi có 4 trang Họ tên thí sinh . Số báo danh . Mã đề thi 001 Câu 1. Kết luận nào biểu thị đúng về kích thước của nguyên tử và ion A Na Na F F B. Na Na F F . . . . . C. Na Na F F-. D. Na Na F F-. Câu 2. Cho 0 54 gam Al vào 40 ml dung dịch NaOH 1M sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 0 5M vào dung dịch X thu được kết tủa. Để thu được lượng kết tủa lớn nhất cần thể tích dung dịch HCl 0 5M là A. 110ml. B. 90ml. C. 70ml. D. 80ml. Câu 3. Mỗi chất và ion trong dãy sau vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá A. SO2 S Fe3 . B. Fe2 Fe Ca KMnƠ4. C. SO2 Fe2 S Cl2. D. SO2 S Fe2 F . Câu 4. Kim loại nhôm bị oxi hoá trong dung dịch kiềm dd NaOH . Trong quá trình đó chất oxi hoá là A. Al. B. H2O. C. NaOH. D. H2Ovà NaOH. Câu 5. Mỗi phân tử và ion trong dãy sau vừa có tính axit vừa có tính bazơ A. HSOƯ ZnO M2O3 HCO3- H2O CaO B. NH4 HCO3- CH3COO C. ZnO M2O3 HCO3 H2O. D. HCO3- Al2ố3 Al3 BaO. Câu 6. Dung dịch Y chứa Ca2 0 1 mol Mg2 0 3 mol Cl 0 4 mol HCO3 y mol. Khi cô cạn dung dịch Y ta thu được muối khan có khối lượng là A. 37 4g. B. 49 8g. C. 25 4g. D. 30 5g. Câu 7 Mỗi chất trong dãy sau chỉ phản ứng với dung dịch axit sunfuric đặc nóng mà không phản ứng với dung dịch axit sunfuric loãng A. Al Fe FeS2 CuO. B. Cu S. C. Al Fe FeS2 Cu . D. S BaCl2 . Câu 8 Cho sơ đồ phản ứng X H ddX HCI Y NaOH Khí X Z T H2O. Trong đó X là A. NH3. B. CO2. C. SO2. D. NO2. Câu 9 Cho 8 00 gam canxi tan hoàn toàn trong 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 2M và H2SO4 0 75M thu được khí H2 và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là A. 22 2gam. B. 25 95gam. C. 22 2gam m 25 95gam. D. 22 2gam m 27 2gam. Câu 10. Cho 1 04 gam hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong H2SO4 loãng dư thấy có 0 672 lít khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là A. 3 92gam. B. 1 68gam. C. 0 46gam. D. 2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    6    0    13-08-2020
2    11    0    13-08-2020
5    4    0    13-08-2020
8    4    0    13-08-2020
2    4    0    13-08-2020
4    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN