TAILIEUCHUNG - Câu hỏi ôn tập về Lịch sử Đảng

Tài liệu tham khảo ôn tập môn Lịch sử đảng dành cho sinh viên hệ cao đẳng - đại học tham khảo ôn tập củng cố kiến thức. | Lịch Sử Đảng Câu 1 Trình Bảy Quả Trình Chuản Bị Ve Tử Tửởng Chính Trị Vả Tồ Chửc Cho Việc Thảnh Lảp Đảng Cọn Sản ơ Nảm CUả Nguyễn Ai QuOc Sau cách mạng thang Mười Nga 1917 phong trào Cộng Sản và công nhan quốc tế phát triển mạnh mẽ. Tháng 7-1920 Nguyễn Ai Quốc đọc bàn Sờ thao lan thư nhất đẽ cường vẽ vấn đẽ dan tộc va vấn đẽ thuộc địa cua Lẽnin va đa đi đến một sự lựa chọn dưt khoat con đường giai phống dan tọc do Lẽnin vach ra. Thang 12 nam 1920 tai Đai Hoi Đang xa hoi Phap họp ờ Tua Nguyẽn Ai Quoc đa tan thanh viẽc gia nhập Quoc tế thư III va biẽu quyết sang lập ra Đang Công San Phap Nguyẽn Ai Quoc trờ thanh chiẽn sĩ Công San đau tiẽn của giai cấp cong nhan va dan tọc Viẽt Nam. Nguyẽn Ai Quoc tích cực xuc tiẽn viẽc chuẩn bị vẽ chính trị tư tường va tọ chưc cho viẽc thanh lap Đang Cọng San Viẽt Nam. Ve mặt tư tưởng va chính trị - Người đa viẽt bai đang cac bao Người cung kho bao Nhan đao -cờ quan Trung ường cua Đang Cọng San Phap bao Đời song cong nhan - tiẽng nói cua giai cấp cong nhan bao Sư that Liẽn Xo Tap chí thư tín quoc tẽ Quoc tẽ Cọng San bao Thanh niẽn Viẽt Nam Thanh niẽn cach mang đong chí họi . va tac phấm Ban an chẽ đọ thưc dan Phấp Đường cach mẽnh . Qua nọi dung cua cac bai bao đo Người đẽu tấp trung lẽn an chu nghĩa đẽ quoc chu nghĩa thưc dan noi chung va chu nghĩa thưc dan Phap. Người vach tran ban chất xam lườc phan đọng bọc lọt đan ap tan bao cua chu nghĩa thưc dan. Bang nhưng bang chưng sinh đọng cu thẽ Người đa to- cao trườc dư luân Phấp va thẽ giời tọi ac tay trời cua thưc dan Phap đoi vời nhan dan cac nườc thuọc địa. Đặc biẽt Người đa trình bay cac quan điẽm ly luan vẽ cach mang thuọc địa mọt cach đung đan sang tao va kha hoan chỉnh. Hẽ thong quan điẽm đo đườc truyẽn vao Viẽt Nam nham chuản bị vẽ tư tường va chính trị cho viẽc thanh lap Đang. Ve mặt tổ chưc - Thang 12-1924 Nguyẽn Ai Quo c đốn Quang Chau Trung Quoc Người tham gia sang tao Họi liẽn hiẽp cac dan tọc bị ap bưc A-Đong đẽ thong nhất hanh đọng chong chu nghĩa thưc dan. - Thang 6-1925

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
246    4    0    13-08-2020
8    4    0    13-08-2020
39    3    0    13-08-2020
6    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN