TAILIEUCHUNG - Thông tư số 227-TC/HCP/3

Thông tư số 227-TC/HCP/3 về việc trả công phiếu kháng chiến, công trái quốc gia, công thải Nam bộ và bù thêm chênh lệch đổi tiền Đông dương miền Nam do Bộ Tài Chính ban hành. | BỘ TÀI CHÍNH Số 227-TC HCP 3 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 03 năm 1959 THÔNG TƯ VỀ VIỆC TRẢ CÔNG PHIẾU KHÁNG CHIẾN CÔNG TRÁI QUỐC GIA CÔNG THẢI NAM BỘ VÀ BÙ THÊM CHÊNH LỆCH ĐỔI TIỀN ĐÔNG DƯƠNG MIỀN NAM Kính gửi BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Ủy ban hành chính các khu thành phố tỉnh - Các Khu Sở Ty Tài chính Gần đây Bộ Tài chính đã có những thông tư quy định việc phân cấp cho Ủy ban hành chính các khu thành tỉnh quản lý các khoản chi về nghĩa vụ quân sự thanh toán trưng mua ruộng đất và giúp đỡ đền bù tài sản. Song song với các khoản trên những khoản chi sau đây cũng đã được quy định tương đối cụ thể về chủ trương chính sách và cũng đã giao cho địa phương lãnh đạo thực hiện - Công phiếu kháng chiến công trái quốc gia công thải Nam bộ. - Bù thêm chênh lệch đổi tiền Đông Dương Liên khu 5 và Nam bộ. Về thể thức thanh toán các khoản chi này chúng tôi bổ sung thêm một số ý kiến cho phù hợp với tinh thần phân cấp quản lý mới. I. TRÁCH NHIỆM LÃNH ĐẠO CỦA ĐỊA PHƯƠNG Các chủ trương nguyên tắc về trả công phiếu kháng chiến công trái quốc gia công thải Nam bộ bù thêm chênh lệch đổi tiền Đông Dương Liên khu 5 và Nam bộ đã được ban hành trong quá trình thực hiện đã được bổ sung dần cho cụ thể đến nay có thể nói là tạm đủ. Từ nay các Ủy ban hành chính khu thành phố tỉnh sẽ phụ trách việc thanh toán và tự mình giải quyết các mắc mứu trong phạm vi các thể lệ đã ban hành và chỉ phản ánh với Bộ Tài chính những trường hợp mới phát hiện chưa quy định hoặc những vấn đề địa phương thấy cần bổ sung hoặc sửa đổi. Bước đầu nếu Ủy ban hành chính thấy cần thiết và yêu cầu Bộ sẽ cử người để giúp đỡ tại chỗ. II. KINH PHÍ Dự toán năm 1959 của địa phương căn bản đã làm xong. Việc thanh toán công phiếu kháng chiến công trái quốc gia công thải Nam bộ bù thêm chênh lệch đổi tiền Đông dương Liên khu 5 và Nam bộ lại phải hoàn thành trong một thời gian nhất định không thể kéo dài từ nay đến 30-6-1959 đối với bù chênh lệch đổi tiền Đông dương miền Nam và sớm hơn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0