TAILIEUCHUNG - Thông tư số 32/2002/TT-BTC

Thông tư số 32/2002/TT-BTC về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện QĐ 172/2001/QĐ-TTG ngày 5/11/2001 của TTCP về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan. | BỘ TÀI CHÍNH Số 32 2002 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 4 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 32 2002 TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 172 2001 QĐ-TTG NGÀY 5 11 2001 CỦA THỦ Tướng chính phủ về việc xử lý giãn nợ khoanh nợ xoá nợ thuế VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NHỮNG DOANH nghiệp Cơ Sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan Căn cứ quy định của Luật thuế pháp lệnh thuế và chế độ thu NSNN hiện hành Căn cứ Chỉ thị số 12 2001 CT-TTg ngày 23 5 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý kết quả tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nước tại thời điểm 0 giờ ngày 1 1 2000 Căn cứ Quyết định số 172 2001 QĐ-TTg ngày 5 11 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ khoanh nợ xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý giãn nợ khoanh nợ xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan như sau A ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI XỬ LÝ 1 Đối tượng được xử lý các khoản nợ thuế và khoản phải nộp NSNN bao gồm các Tổng công ty Công ty Nhà máy Xí nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước Luật doanh nghiệp trước đây là Luật Công ty Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam gọi chung là doanh nghiệp các cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm các tổ chức cá nhân không thuộc các đối tượng nêu trên trừ hộ nông dân sản xuất nông nghiệp được xử lý theo quy định của chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh đang nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN trong các trường hợp nêu tại Thông tư này. 2 Các khoản nợ thuế và khoản phải nộp NSNN được xử lý bao gồm thuế doanh thu thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu thuế nhà đất thuế lợi tức thuế thu nhập doanh nghiệp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT