TAILIEUCHUNG - Quyết định số 14/2002/QĐ-BCN

Quyết định số 14/2002/QĐ-BCN V/v Chuyển Xí nghiệp Khai thác và Chế biến cao lanh thành Công ty cổ phần Cao lanh Hải Dương do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 14 2002 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 04 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN CAO LANH THÀNH CÔNG TY CỒ PHẦN CAO LANH HẢI DƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Tổng công ty Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp Tờ trình số 48 TTr-HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2002 Phương án chuyển Xí nghiệp Khai thác và Chế biến cao lanh thành Công ty cổ phần Cao lanh Hải Dương và Biên bản thẩm định Phương án ngày 22 tháng 3 năm 2002 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá chuyển Xí nghiệp Khai thác và Chế biến cao lanh thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp gồm những điểm chính như sau 1. Cơ cấu vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng hai tỷ hai trăm triệu đồng chẵn . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 20 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp 50 - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Xí nghiệp 30 . Trị giá một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Khai thác và Chế biến cao lanh Quyết định số 2882 QĐ-TCKT ngày 07 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về xác định giá trị Xí nghiệp Khai thác và Chế biến cao lanh tại thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2001 để cổ phần hoá là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 100 lao động trong Xí nghiệp là cổ phần với giá trị được ưu đãi là đồng. Trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0