TAILIEUCHUNG - Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN

Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 226 2002 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 3 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 226 2002 QĐ-NHNN NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2002 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUA CÁC TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Luật các tổ chức tín dụng ngày 12-121997. Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 64 2001 NĐ-CP ngày 20 9 2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 22-QĐ NH1 ngày 21-2-1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt Quyết định số 144-QĐ-NH1 ngày 30-6-1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về điều kiện thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các Quỹ tín dụng nhân dân. Điều 3. Chánh Văn phòng Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Tổng Giám đốc Giám đốc các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán các tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Dương Thu Hương Đã ký QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUA CÁC TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN Ban hành kèm theo Quyết định số 226 ngày 26 tháng 3 năm 2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 1- Quy chế này áp dụng cho các đối tượng hoạt động thanh toán sau a Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bao gồm - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới đây gọi tắt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0