TAILIEUCHUNG - Nhà lãnh đạo trong bạn - Stuart R.Levine

Trong cuốn Nhà Lãnh Đạo Trong Bạn tác giả phân tích và dẫn giải thực tế những kinh nghiệm, chia sẻ của những nhà lãnh đạo thành công nhất thế giới sẽ giúp bạn hiểu được sự ảnh hưởng từ sự tác động này | NHÀ LÃNHOẠO TRONG BẠN Bán Uunk náy do Cõng ly DT Books vả riXB Tré dóng góp váo Thư viặtt Online hgl ẽm cấm moi hãnh vi sao chép phit tân ban c-book nảy VỞ1 mục đích Ihương mại hoặc các mụcdich khác mà chưa được sự đồng ý cùa Bon vị xuắt bànTTđc già. Hãy mua sách in hợp pháp dé ứng hộ các Đơn VI kuãt bán vá CSC Tacgia i dteCDCS ThuVienênline Tập sách này thuộc Tủ sách Doanh trí Tủ sách do PACE tuyển chọn và giới thiệu. Vui lòng xem chi tiết trên website pace Institute of Directors The Leader in You Copyright 1993 by Dale Carnegie Associates Inc. All rights reserved. Ban tiếng Việt được xuất ban theo sự nhượng quyền cua Simon Schuster Inc. BIỂU GHI BIÊN MUC TRƯỚC XUẲT BẲN ĐƯỢC THựC HIÊN BỞI THƯ VIÊN KHTH Levine Stuart R. Nha lanh đạo trong ban Stuart R. Levine Michael Ẳ. Crom Bùi Xuân Truông vànhng. khác d. - . Ho Chí Minh Tre 2008 280tr. 21cm. - Tù sach Kinh tế Nguyen ban The leader in you. 1. Lanh đao. 2. Giao tiep ly nhan suf. I. Crom Michael Ẳ. II. Bui Xuan Truông d. III. Ts. IV. Ts The leader in you. -- dc 22 L665 STUART R. LEVINE CEO MICHAEL A. CROM VP Người dịch Bùi Xuân Trưòng Trăn Nguyễn Thanh Ngân Nguyền Thị Thù Phường Lễ Ngọc Lan Vy NHÃ LANH DAO TRONG BAN NHÀ XUÂT BAN .