TAILIEUCHUNG - Thuyết trình nhóm chương 5: Xây dựng kế hoạch kiểm toán

Chương trình kiểm toán là những dự kiến chi tiết về các công việc kiểm toán cần thực hiện, thời gian hoàn thành và sự phân công lao động giữa các KTV cũng như dự kiến về những tư liệu thông tin liên quan cần sử dụng và thu thập. Theo VSA 300: chương trình kiểm toán là toàn bộ những chỉ dẫn cho KTV và trợ lý kiểm toán tham gia vào công việc KT và là phương tiện ghi chép theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện kiểm toán | 1. PHẠM THỊ NGỌC MAI 2. NGUYỄN THỊ MẾN 3. ĐÀO THỊ NGA 4. LÊ THỊ NHUNG 5. ĐÀO THỊ MINH PHƯỢNG 6. TRẦN THỊ NHUNG 7. PHẠM THỊ HỒNG NHUNG NHÓM 2: LỚP 07K2 CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN . LẬP KẾ HOẠCH KiỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH . LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TỔNG QUÁT . THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN . THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN 1 .CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN 2 QUY TRÌNH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN . CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN . KHÁI NIỆM . LỢI ÍCH CỦA VIỆC THIẾT KẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN . CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN KHÁI NIỆM Theo VSA 300: chương trình kiểm toán là toàn bộ những chỉ dẫn cho KTV và trợ lý kiểm toán tham gia vào công việc KT và là phương tiện ghi chép theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện kiểm toán. Chương trình kiểm toán là những dự kiến chi tiết về các công việc kiểm toán cần thực hiện, thời gian hoàn thành và sự phân công lao động giữa các KTV cũng như dự kiến về những tư liệu thông tin liên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    4    0    08-08-2020
6    3    0    08-08-2020
185    2    0    08-08-2020
6    5    0    08-08-2020
25    5    0    08-08-2020