TAILIEUCHUNG - Nghị định số 66/2004/NĐ-CP

Nghị định số 66/2004/NĐ-CP về việc chuyển Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vào Bộ Tài chính do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 66 2004 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 2 năm 2004 NGHỊ ĐINH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 66 2004 NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2004VỀ VIỆC CHUYỂN UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀO BỘ TÀI CHÍNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Để thực hiện cải cách bộ máy của Chính phủ Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Nay chuyển Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vào Bộ Tài chính Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện công tác quản lý đối với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. Phan Văn Khải Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT