TAILIEUCHUNG - Quyết định số 15/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 15/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Xí nghiệp mặt hàng mới thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 15 2000 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 01 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP MẶT HÀNG MỚI THUỘC TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt đề án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp mặt hàng mới theo đề nghị tại công văn số 112 TTr-BTS ngày 12 tháng 01 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. 1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng. - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 25 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong xí nghiệp 25 vốn Điều lệ - Cổ phần bán cho các đối tượng ngoài xí nghiệp 50 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp mặt hàng mới theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 1606 QĐ-BTC ngày 26 tháng 10 năm 1999 tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 1999 để cổ phần hoá là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại xí nghiệp đồng. 3. ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp - Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng - Trong đó số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần cổ phần tương ứng đồng. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp mặt hàng mới thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Thủy sản số 1 - Tên giao dịch quốc tế Seafood Joint Stock Company N01 - Trụ sở chính số 536 Âu Cơ phường 10 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Thủy sản số 1 sản xuất kinh doanh các ngành nghề - Thu mua sản xuất chế biến các mặt hàng thủy hải sản nông sản súc sản và tiêu thụ tại thị trường trong và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0