TAILIEUCHUNG - Thông tư số 13/2002/TT-BTC

Thông tư số 13/2002/TT-BTC về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu chính phủ do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 68/2000/TT-BTC ngày 13/7/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu chính phủ | BỘ TÀI CHÍNH Số 13 2002 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 2 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13 2002 TT-BTC NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 68 2000 TT-BTC NGÀY 13 THÁNG7 NĂM 2000 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỂM VỀ BẢO LÃNH VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Để hoàn thiện cơ chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo phương thức bảo lãnh và đại lý phát hành Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 68 2000 TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ như sau I. MỤC II PHẦN II ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM 1. Thay điểm 1 cũ bằng điểm 1 mới 1. Cấu trúc bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ Việc bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ được thực hiện theo một trong các hình thức cấu trúc bảo lãnh phát hành sau . Một tổ chức bảo lãnh phát hành duy nhất. . Tổ hợp bảo lãnh phát hành có một hoặc một số tổ chức đồng bảo lãnh phát hành chính. . Tổ hợp bảo lãnh phát hành bao gồm các tổ chức đồng bảo lãnh phát hành. 2. Thay điểm 3 về quy trình bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ bằng điểm 3 mới . Thay điểm cũ bằng điểm mới . Thông báo nội dung và điều kiện của đợt phát hành trái phiếu Chính phủ Trước ngày phát hành trái phiếu ít nhất là 30 ngày căn cứ Quyết định phát hành trái phiếu Chính phủ của Bộ trưởng Bộ Tài chính Kho bạc Nhà nước TW gửi Thông báo nội dung và điều kiện trái phiếu Chính phủ phát hành theo phương thức bảo lãnh theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm cho các thành viên tham gia bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ. Căn cứ Thông báo nội dung và điều kiện trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước TW các thành viên tham gia bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ tìm hiểu khả năng mua trái phiếu Chính phủ của các nhà đầu tư dưới hình thức đăng ký mua trái phiếu Chính phủ theo mẫu Phụ lục 06 đính kèm . . Thay điểm cũ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    4    0    13-08-2020
8    6    0    13-08-2020
47    2    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0