TAILIEUCHUNG - Nghị định số 13/2002/NĐ-CP

Nghị định số 13/2002/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 13 2002 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 1 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNHPHỦ SỐ 13 2002 NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2002 SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 64 1998 NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 1998 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Pháp lệnh Chống tham nhũng ngày 09 tháng 3 năm 1998 Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Nhà nước NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều tại Chương II của Nghị định số 64 1998 NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 như sau 1. Điều 11 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 11. Việc kê khai nhà đất cơ sở sản xuất kinh doanh của cán bộ công chức nhằm mục đích công khai minh bạch về tài sản tạo điều kiện để cơ quan tổ chức quần chúng tham gia giám sát nhất là giám sát việc hình thành những tài sản mới góp phần ngăn ngừa tham nhũng tiêu cực. 2. Điều 12 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 12. Những người sau đây phải kê khai tài sản 1. Cán bộ công chức đang làm việc trong các cơ quan Đảng Nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội cơ quan đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ công chức Quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh cán bộ công chức . 2. Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp công nhân quốc phòng trong các cơ quan đơn vị thuộc Quân đội nhân dân sĩ quan hạ sĩ quan nghiệp vụ và chuyên môn kỹ thuật trong các cơ quan đơn vị thuộc Công an nhân dân. 3. Những người được bầu cử bổ nhiệm vào chức vụ theo nhiệm kỳ những người được tuyển dụng vào các tổ chức xã hội tổ chức xã hội nghề nghiệp. 4. Cán bộ lãnh đạo quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước gồm Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Giám đốc Phó Giám đốc Chủ tịch Phó Chủ tịch thành viên Hội đồng Quản trị Kế toán trưởng thành viên Ban Kiểm soát Trưởng Phó các Phòng Ban nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước những người được Nhà nước cử giữ chức vụ kể trên trong doanh nghiệp có vốn nhà nước. 5. Cán bộ xã phường thị trấn gồm Bí thư Phó Bí

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    6    0    10-08-2020
305    4    0    10-08-2020
440    6    0    10-08-2020
5    5    0    10-08-2020
3    7    0    10-08-2020
2    3    0    10-08-2020
4    6    0    10-08-2020
509    8    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0