TAILIEUCHUNG - Quyết định 37/2000/QĐ-NHNN1

Quyết định 37/2000/QĐ-NHNN1 về việc ban hành Quy chế quản lý vốn khả dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 37 2000 QĐ-NHNN1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 1 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 37 2000 QĐ-NHNN1 NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VỐN KHẢ DỤNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý vốn khả dụng . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Văn Giàu Đã ký QUY CHẾ QUẢN LÝ VỐN KHẢ DỤNG Ban hành kèm theo Quyết định của 37 2000 QĐ-NHNN1 ngày 24 tháng 1 năm 2000 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quản lý vốn khả dụng là sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước đối với sự thay đổi tiền gửi của các tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước và thông qua việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ đặc biệt là nghiệp vụ thị trường mở để tác động vào khả năng thanh toán của các tổ chức tín dụng nhằm đạt được mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia trong từng thời kỳ. Điều 2. 1. Vốn khả dụng là số tiền gửi của các tổ chức tín dụng bao gồm tiền gửi dự trữ bắt buộc tiền gửi thanh toán và các loại tiền gửi khác được gửi tại Ngân hàng Nhà nước. 2. Vốn khả dụng cần duy trì của các tổ chức tín dụng là số tiền gửi của các tổ chức tín dụng gửi tại Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo thực hiện dự trữ bắt buộc và các nhu cầu thanh toán khác theo mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia trong từng thời kỳ. Chương 2 NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều 3. Nghiệp vụ quản lý vốn khả dụng bao gồm 1. Tổ chức thu thập lưu giữ các thông tin liên quan đến .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    18    0    14-08-2020
8    5    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
3    4    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN