TAILIEUCHUNG - Thông tư số 05/2002/TT-BTC

Thông tư số 05/2002/TT-BTC về việc thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao | BỘ TÀI CHÍNH Số 05 2002 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 01 năm 2002 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 78 2001 NĐ-CP NGÀY 23 10 2001 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO Căn cứ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35 2001 PL-UBTVQH10 ngày 19 tháng 5 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 78 2001 NĐ-CP ngày 23 10 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau I. PHẠM VI ÁP DỤNG 1. Đối tượng nộp thuế Đối tượng nộp thuế thu nhập theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 78 2001 NĐ-CP ngày 23 10 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao dưới đây gọi tắt là thuế thu nhập bao gồm . Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác lao động ở nước ngoài có thu nhập . Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam có thu nhập sau đây gọi là cá nhân khác định cư tại Việt Nam . Người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam bao gồm - Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong các doanh nghiệp các tổ chức kinh tế văn hoá xã hội. của Việt Nam hoặc của nước ngoài các văn phòng đại diện các chi nhánh công ty nước ngoài các cá nhân hành nghề độc lập - Người nước ngoài tuy không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trong các trường hợp như thu nhập từ chuyển giao công nghệ tiền bản quyền. 2. Thu nhập chịu thuế Thu nhập chịu thuế quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 78 2001 NĐ-CP ngày 23 10 2001 của Chính phủ bao gồm thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên. . Thu nhập thường xuyên gồm . Các khoản thu nhập dưới các hình thức tiền lương tiền công tiền thù lao bao gồm cả tiền lương làm thêm giờ lương ca 3 lương tháng thứ 13 nếu có tiền trợ cấp thay lương nhận từ quỹ bảo hiểm xã hội tiền ăn trưa ăn giữa ca nếu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
439    8    0    10-08-2020
3    6    0    10-08-2020
5    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0