TAILIEUCHUNG - Quyết định số 5732/2003/QĐ-UB

Quyết định số 5732/2003/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Nhựa Sài Gòn thành Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 5732 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÒNG TY NHỰA sài gòn THÀNH CÒNG TY CỔ PHẦN NHỰA sài gòn. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19-6-2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 76 2002 TT-BTC ngày 09-9-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 79 2002 TT-BTC ngày 12-9-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 15 2002 TT-LĐTBXH ngày 23-10-2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 5731 QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Nhựa Sài Gòn Căn cứ Quyết định số 128 2003 QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổng thể doanh nghiệp Nhà nước của thành phố Xét tờ trình số 461 ĐMDN ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Nhựa Sài Gòn là đơn vị trực thuộc Sở Công nghiệp như sau 1. Vốn điều lệ công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 51 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp 37 vốn điều lệ trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 9 01 vốn điều lệ . - Tỷ lệ vốn cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá 12 vốn điều lệ. 2. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    7    0    13-08-2020
5    8    0    13-08-2020
154    4    0    13-08-2020
1    9    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0