TAILIEUCHUNG - Quyết định số 01/2000/QĐ-UB-CNN

Quyết định số 01/2000/QĐ-UB-CNN về việc tổ chức lại Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố Cổ phần hóa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 01 2000 QĐ-UB-CNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 19 tháng 01 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC TỔ C CHỨC LẠI HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ CỔ PHẦN HÓA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Thông ư số 104 1998 TT-BTC ngày. 18 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Tiếp theo Quyết định số 4206 QĐ-UB-KTngày 14 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố và Quyết định số 4441 1998 QĐ-UB-KTngày 26 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Xét đề nghị của Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố công văn số 317 ĐMDN ngày 13 tháng 12 năm 1999 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tờ trình số 224 TCCQ ngày 22 tháng 12 năm 1999 và Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố công văn số 113 TCVG-TCDNngày 12 tháng 01 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH Điều Nay tổ chức lại Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố cổ phần hóa được thành lập theo Quyết định số 5421 QĐ-UB-KT ngày 15 tháng 10 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố - sau đây gọi tắt là Hội đồng gồm các thành viên sau đây 1. Chủ tịch Hội đồng Ông Đinh Công Vinh Phó Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá kiêm Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố. 2. Các thành viên Ông Đỗ Phi Hùng Phó Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố Ông Huỳnh Văn Kỉnh Đại diện bộ phận thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố Đại diện có thẩm quyền được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền quản lý trực tiếp doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT