TAILIEUCHUNG - Sử dụng biến tần F7

Hướng dẫn sử dụng biến tần F7 | jH J F I IAT fVl I r-J I I PHÁT MINH YASKAWA PWM SEMICONDUCTOR INSTRUMENTS CO. LTD HƯỚNG DÁN SỬ DỤNG BIEN TAN F7 22OV to 110kW 38OV to 3OOkW N Tài liệu hướng dẫn sử dụng F7 DANH SÁCH THÔNG SỐ Chức năng Số thứ tự Ý nghĩa chức năng Mô tả Phạm vi cài đặt Đơn vị cài đặt Giá trị mặc định Thiết Jập ban đầu A1-00 Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị 0 English 1 Japanese 2 German 3 French 4 Italian 5 Spainish 6 Porturguese 0- 6 1 1 A1-01 Mức truy cập thông số 0 chỉ cho phép giám sát 1 dùng để chọn các thông số A2-01 to A2-32 có thể đọc và cài đặt. 2 các thông số được đọc và cài đặt 0- 2 1 2 A1-02 Lựa chọn phương pháp điều khiển 0 điều khiển đặc tính V f không có PG 1 điều khiển đặc tính V f có PG 2 điều khiển vector vòng hở 1 3 điều khiển vector có PG 4 điều khiển vector vòng lập hở 2 0- 4 1 2 A1-03 Thiết lập ban đầu 0 không theo thiết lập ban đầu 1110 sử dụng theo điều kiện đã được thiết lập ở o2-03 2220 mặc định 2 dây 3330 mặc định 3 dây 0- 3330 1 0 A1-04 Mật khẩu Khi mật khẩu được thiết lập ở A1-05 bất kỳ thông số nào của A1-01 đến A1-03 và A2-01 đến 32 đều không thể đọc và thay đổi được trừ khi giá trị thiết lập A1-04 và A1-05 được xác nhận. 0- 9999 1 0 A1-05 Thiết lập mật khẩu 0- 9999 1 0 A2-01 - A2-32 Thiết lập các hằng số Các thông số này có thể đọc hoặc thiết lập Có hiệu lực khi truy nhập A2-01 được thiết lập để dùng trong chương trình. b1-01 - o3-021 Chọn chế độ hoạt động b1-01 Chọn lựa tham chiếu 0 Từ bộ giao diện điều khiển Digital Operator 1 Từ cực nối điều khiển từ xa remote 2 Từ mạng truyền thông MEMOBUS 3 Từ card truyền thông tùy chọn 4 Chuỗi xung Pulse train 0 - 4 1 1 b1-02 Chọn lựa phương pháp hoạt động 0 Từ bộ giao diện điều khiển Digital Operator 1 Từ cực nối điều khiển từ xa remote 2 Từ mạng truyền thông MEMOBUS 3 Từ card truyền thông tùy chọn 0 - 3 1 1 Công Ty Thiết bị Bán dẫn Đo lường PHÁT MINH Trang 1 Tài liệu hướng dẫn sử dụng F7 Chức năng Số thứ tự Ý nghĩa chức năng Mô tả Phạm vi cài đặt Đơn vị cài đặt Giá trị mặc định Chọn chế độ hoạt động b1-03 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN