TAILIEUCHUNG - Thông tư số 104/2001/TT-BTC

Thông tư số 104/2001/TT-BTCvề hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi điểm 1, phần IV Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội Việt Nam | BỘ TÀI CHÍNH Số 104 2001 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 12 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 104 2001 TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI ĐIỂM 1 PHẦN IV T THÔNG TƯ SỐ 85 1998 TT-BTC NGÀY 25 06 1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HƯỚNG DẪN QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Căn cứ Quyết định số 20 1998 QĐ-TTg ngày 26 1 1998 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý Tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung điểm 1 phần IV Thông tư số 85 1998 TT-BTC ngày 25 6 1998 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau hiểm xã hội Việt Nam được sử dụng tiền tạm thời nhàn rỗi của quỹ bảo hiểm xã hội để thực hiện các biện pháp bảo tồn giá trị và tăng trưởng. Việc dùng quỹ bảo hiểm xã hội để đầu tư phải đảm bảo an toàn hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất bảo toàn được giá trị có hiệu quả kinh tế - xã hội. - Tiền nhàn rỗi của quỹ bảo hiểm xã hội được ưu tiên cho ngân sách Nhà nước vay để giải quyết nhu cầu chi cần thiết và được trả lãi như sau Đối với các khoản cho vay dưới 1 năm áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của các ngân hàng thương mại. Đối với khoản cho vay từ 1 năm trở lên áp dụng lãi suất do Thủ tướng Chính phủ quy định. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không quy định thì được áp dụng lãi suất như cho Quỹ hỗ trợ phát triển vay theo cùng thời hạn . - Mua tín phiếu trái phiếu do Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại Nhà nước phát hành. - Cho Quỹ hỗ trợ phát triển và các Ngân hàng thương mại Nhà nước vay. - Đầu tư vào một số dự án và doanh nghiệp lớn của Nhà nước được Thủ tướng cho phép và bảo trợ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 12 2001. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết. Nguyễn Thị Kim Ngân Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    09-08-2020
124    5    0    09-08-2020
21    2    0    09-08-2020
2    5    0    09-08-2020
7    4    0    09-08-2020
46    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0